Domar på privaträttens område - Bryssel I-förordningen

Bilaga I – Nationella bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 3.2 och 4.2

- i Litauen: artikel 31 i civilprocesslagen (Civilinio proceso kodeksas).

Bilaga II – Ansökan som avses i artikel 39 skall göras till följande domstolar eller behöriga myndigheter

- i Litauen: Lietuvos apeliacinis teismas.

Bilaga III – Ansökan om ändring som avses i artikel 43.2 skall göras till följande domstolar

- i Litauen: Lietuvos apeliacinis teismas.

Bilaga IV – Talan enligt artikel 44

- i Litauen genom överklagande hos Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.

Senaste uppdatering: 21/10/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats