Domar på privaträttens område - Bryssel I-förordningen

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Ungern

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Bryssel I-förordningen


*obligatoriskt

Bilaga I – Nationella bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 3.2 och 4.2

I Ungern: § 57 i lagdekret nr 13 från 1979 om internationell privaträtt (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet).

Bilaga II – Ansökan som avses i artikel 39 skall göras till följande domstolar eller behöriga myndigheter

I Ungern, den distriktsdomstol som verkar där den behöriga regionala domstolen har sitt säte (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) och, i Budapest, den centrala distriktsdomstolen i Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Bilaga III – Ansökan om ändring som avses i artikel 43.2 skall göras till följande domstolar

I Ungern, de regionala domstolarna (törvényszék) och, i Budapest, den regionala domstolen för huvudstaden Budapest (Fővárosi Törvényszék).

Bilaga IV – Talan enligt artikel 44

I Ungern: en begäran om förnyad prövning (felülvizsgálati kérelem).

Senaste uppdatering: 16/10/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats