Domar på privaträttens område - Bryssel I-förordningen

Bilaga I – Nationella bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 3.2 och 4.2

I Ungern: § 57 i lagdekret nr 13 från 1979 om internationell privaträtt (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet).

Bilaga II – Ansökan som avses i artikel 39 skall göras till följande domstolar eller behöriga myndigheter

I Ungern, den distriktsdomstol som verkar där den behöriga regionala domstolen har sitt säte (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) och, i Budapest, den centrala distriktsdomstolen i Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Bilaga III – Ansökan om ändring som avses i artikel 43.2 skall göras till följande domstolar

I Ungern, de regionala domstolarna (törvényszék) och, i Budapest, den regionala domstolen för huvudstaden Budapest (Fővárosi Törvényszék).

Bilaga IV – Talan enligt artikel 44

I Ungern: en begäran om förnyad prövning (felülvizsgálati kérelem).

Senaste uppdatering: 16/10/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.