Det här landet befinner sig i en övergångsperiod (utträde ur EU).

Domar på privaträttens område - Bryssel I-förordningen

England och Wales

Innehåll inlagt av
England och Wales

Bilaga I – Nationella bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 3.2 och 4.2

- I Förenade kungariket: de bestämmelser som medger att domstols behörighet grundas på

a)       att stämningsansökan har delgivits svaranden under hans tillfälliga vistelse i Förenade kungariket, eller

b)      att svaranden har egendom i Förenade kungariket, eller

c)       att käranden erhållit kvarstad eller liknande säkerhetsåtgärd i egendom som finns i Förenade kungariket.

Bilaga II – Ansökan som avses i artikel 39 skall göras till följande domstolar eller behöriga myndigheter

- i England och Wales, High Court of Justice, eller i fråga om domar om underhållsskyldighet Magistrates' Court genom förmedling av Secretary of State.

Bilaga III – Ansökan om ändring som avses i artikel 43.2 skall göras till följande domstolar

- i England och Wales, High Court of Justice, eller i fråga om domar om underhållsskyldighet Magistrates' Court.

Bilaga IV – Talan enligt artikel 44

- genom ett överklagande som avser en rättsfråga.

Senaste uppdatering: 26/10/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.