Domar på privaträttens område - Bryssel I-förordningen

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Tjeckien

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Bryssel I-förordningen


*obligatoriskt

Bilaga I – Nationella bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 3.2 och 4.2

I Tjeckien: § 86 i lag nr 99/1963, Civilprocesslagen (občanský soudní řád), i dess ändrade lydelse.

Bilaga II – Ansökan som avses i artikel 39 skall göras till följande domstolar eller behöriga myndigheter

I Tjeckien vid distriktsdomstolen (okresní soud).

Bilaga III – Ansökan om ändring som avses i artikel 43.2 skall göras till följande domstolar

I Tjeckien vid distriktsdomstolen (okresní soud).

Bilaga IV – Talan enligt artikel 44

I Tjeckien genom begäran om omprövning (dovolání), hävningstalan (žaloba pro zmatečnost) och förnyad rättegång (žaloba na obnovu řízení).

Senaste uppdatering: 14/04/2021

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats