Domar på privaträttens område - Bryssel I-förordningen

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

Bilaga I – Nationella bestämmelser om domstols behörighet som avses i artiklarna 3.2 och 4.2

- i Cypern: Artikel 21.2 lagen om domstolar (lag nr 14/1960), i ändrad lydelse.

Bilaga II – Ansökan som avses i artikel 39 skall göras till följande domstolar eller behöriga myndigheter

- i Cypern, distriktsdomstolen (Eparchiakó Dikastírio) eller, om avgörandet gäller underhållsskyldigheter, familjedomstolen (Oikogeneiakó Dikastírio).

Bilaga III – Ansökan om ändring som avses i artikel 43.2 skall göras till följande domstolar

- i Cypern, distriktsdomstolen (Eparchiakó Dikastírio) eller, om avgörandet gäller underhållsskyldigheter, familjedomstolen (Oikogeneiakó Dikastírio).

Bilaga IV – Talan enligt artikel 44

- i Cypen, överklagande kan inges till förvaltningsdomstolen (Dioikitikó Dikastírio).

Senaste uppdatering: 07/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.