Rozsudky v občianskych a obchodných veciach - Nariadenie Brusel I

Írsko

Autor obsahu
Írsko

príloha I – kritériá právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2

- v Írsku: kritériá, podľa ktorých sa právomoc založí na doručení písomnosti, ktorou sa začína konanie, odporcovi počas jeho dočasnej prítomnosti v Írsku.

príloha II – súdy alebo príslušné orgány, na ktoré sa podávajú návrhy podľa článku 39

- v Írsku, the High Court.

príloha III – súdy, na ktoré možno podať odvolanie podľa článku 43 ods. 2

- v Írsku, the High Court.

príloha IV – opravné prostriedky, ktoré možno podať podľa článku 44

- v Írsku, odvolanie v právnej otázke na the Supreme Court.

Posledná aktualizácia: 15/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.