În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.

Retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område - Bruxelles I-forordningen

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Regatul Unit

Anglia şi Ţara Galilor

Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială - Regulamentul Bruxelles I


*mențiuni obligatorii

Bilag I - De nationale kompetenceregler, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 2

- i Det Forenede Kongerige: bestemmelserne om kompetence i medfør af:

a)       en stævning forkyndt for den sagsøgte, der midlertidigt opholder sig i Det Forenede Kongerige

b)      sagsøgtes besiddelse af gods i Det Forenede Kongerige, eller

c)       sagsøgers udlæg eller arrest i gods, der befinder sig i Det Forenede Kongerige.

Bilag II - De retter eller kompetente myndigheder, over for hvilke de i artikel 39 omhandlede anmodninger skal fremsættes

- i England og Wales, High Court of Justice eller, i tilfælde af en retsafgørelse om underholdspligt, Magistrates' Court ved fremsendelse gennem Secretary of State

Bilag III - De retter i medlemsstaterne, til hvilke der kan indgives appel efter artikel 43, stk. 2

- i England og Wales, High Court of Justice eller, i tilfælde af en retsafgørelse om underholdspligt, Magistrates' Court

Bilag IV- Afgørelser i appelsager, der i henhold til artikel 44 kan anfægtes

- ved én enkelt appel vedrørende et retligt spørgsmål.

Sidste opdatering: 25/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site