Orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie Bruksela I

Załącznik I – Przepisy jurysdykcyjne wskazane w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2

- w Francji: art. 14 i 15 Kodeksu cywilnego (Code civil).

Załącznik II – Sądy lub inne właściwe organy, do których można składać wnioski zgodnie z art. 39

- w Francji:

(a) greffier en chef du tribunal de grande instance

(b) président de la chambre départementale des notaires w przypadku wniosku o stwierdzenie wykonalności aktu notarialnego.

Załącznik III – Sądy, do których można wnieść środki zaskarżenia zgodnie z art. 43 ust. 2

- w Francji:

(a) cour d’appel w odniesieniu do decyzji dotyczącej zgody na wniosek

(b) sędzia przewodniczący tribunal de grande instance w odniesieniu do decyzji dotyczącej odrzucenia wniosku.

Załącznik IV – Środki zaskarżenia, które można wnieść zgodnie z art. 44

- w Francji, skarga kasacyjna.

Ostatnia aktualizacja: 24/05/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.