Teismo civilinių ir komercinių bylų sprendimai - Reglamentas „Briuselis I“

Čekija

Turinį pateikė
Čekija

I priedas. 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

- Čekijoje: Įstatymo Nr. 99/1963 (Civilinio proceso kodekso, su pakeitimais) 86 straipsnis.

II priedas. Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas

- Čekijoje – apylinkės teismai (okresní soudy).

III priedas. Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus

- Čekijoje – apylinkės teismai (okresní soudy).

IV priedas. Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį

- Čekijoje – peržiūrėjimas apeliacine tvarka (dovolání), skundas dėl panaikinimo (žaloba pro zmatečnost) ir skundas dėl bylos atnaujinimo (žaloba na obnovu řízení)

Paskutinis naujinimas: 08/04/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.