Orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych - Rozporządzenie Bruksela I

Njemačka

Sadržaj omogućio
Njemačka

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Njemačka

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba Bruxelles I.


*obvezan unos

Załącznik I – Przepisy jurysdykcyjne wskazane w art. 3 ust. 2 i art. 4 ust. 2

- w Niemczech: art. 23 Kodeksu postępowania cywilnego (Zivilprozessordnung).

Załącznik II – Sądy lub inne właściwe organy, do których można składać wnioski zgodnie z art. 39

- w Niemczech:

a) przewodniczący składu sędziowskiego izby Landgericht

b) notariusz (Notar) w procedurze dotyczącej deklaracji stwierdzającej wykonalność dokumentu.

Załącznik III – Sądy, do których można wnieść środki zaskarżenia zgodnie z art. 43 ust. 2

- w Republice Federalnej Niemiec, Oberlandesgericht.

Załącznik IV – Środki zaskarżenia, które można wnieść zgodnie z art. 44

- w Niemczech, Rechtsbeschwerde.

Ostatnia aktualizacja: 03/04/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici