Ova je zemlja u postupku povlačenja iz EU-a.

Sudske odluke u građanskim i trgovačkim stvarima - Uredba Bruxelles I.