Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus

Bugarska

Sadržaj omogućio
Bugarska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Bugarska

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba Bruxelles I.


*obvezan unos

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

Bulgaaria kohtutel ja muudel ametiasutustel on rahvusvaheline kohtualluvus asjades, kus hageja või kaebuse esitaja on Bulgaaria kodanik või Bulgaaria Vabariigis registreeritud juriidiline isik (rahvusvahelise eraõiguse seadustiku artikli 4 lõiked 1 ja 2)

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

Euroopa Liidu mõnes teises liikmesriigis välja antud kohtuotsuse või muu dokumendi täitmismääruse taotlus tuleb esitada provintsikohtusse (окръжен) (tsiviilmenetluse seadustiku artikli 623 lõige 1).

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

Määrust võib vaidlustada Sofia apellatsioonikohtus (tsiviilmenetluse seadustiku artikli 623 punkti b esimene lause).

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

Sofia apellatsioonikohtu otsuse võib edasi kaevata kõrgemale kassatsioonikohtule (tsiviilmenetluse seadustiku artikli 623 lõike 6 teine lause).

Viimati uuendatud: 04/01/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici