Retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område - Bruxelles I-forordningen

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Bugarska

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba Bruxelles I.


*obvezan unos

Bilag I - De nationale kompetenceregler, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 2

De bulgarske retter og andre myndigheder har international jurisdiktion, når sagsøger eller den, der fremsætter anmodningen, er bulgarsk statsborger eller en juridisk person, der er registreret i Republikken Bulgarien (artikel 4, stk. 1 og 2, i lov om international privatret).

Bilag II - De retter eller kompetente myndigheder, over for hvilke de i artikel 39 omhandlede anmodninger skal fremsættes

En anmodning om at få en retsafgørelse eller anden afgørelse, der er truffet i en anden EU- medlemsstat, erklæret for eksigibel skal indgives til regionalretten (okrujen sud) (artikel 623, stk. 1, i den civile retsplejelov).

Bilag III - De retter i medlemsstaterne, til hvilke der kan indgives appel efter artikel 43, stk. 2

En kendelse kan kæres til appelretten i Sofia (artikel 623, stk. 1, første led, i den civile retsplejelov).

Bilag IV- Afgørelser i appelsager, der i henhold til artikel 44 kan anfægtes

Den afgørelse, appelretten i Sofia træffer, kan appelleres til kassationsretten (artikel 623, stk. 6, andet led, i den civile retsplejelov).

Sidste opdatering: 10/09/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici