Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I

Bugarska

Sadržaj omogućio
Bugarska

PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Bugarska

Priznavanje i izvršenje sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima – Uredba Bruxelles I.


*obvezan unos

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

Bulharské soudy a další orgány mají mezinárodní příslušnost, pokud je žalobce nebo navrhovatel bulharským občanem nebo právnickou osobou založenou v Bulharské republice (čl. 4 odst. 1 a 2 zákona o mezinárodním právu soukromém).

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

Návrh na prohlášení vykonatelnosti soudního rozhodnutí nebo jiného právního aktu vydaného v jiném členském státě Evropské unie se podávají krajskému soudu (окръжен) (čl. 623 odst. 1 občanského soudního řádu).

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

Proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti je možné podat opravný prostředek k sofijskému odvolacímu soudu (čl. 623 písm. b) první věta občanského soudního řádu).

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

Proti rozhodnutí sofijského odvolacího soudu je možné podat opravný prostředek k Nejvyššímu kasačnímu soudu (čl. 623 odst. 6 občanského soudního řádu).

Poslední aktualizace: 04/01/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici