Tsiviil- ja kaubandusasjade kohtuotsused - Brüsseli I määrus

I lisa – Artikli 3 lõikes 2 ja artikli 4 lõikes 2 nimetatud kohtualluvuse eeskirjad

Luksemburgis: tsiviilkoodeksi (Code civil) artiklid 14 ja 15.

II lisa – Kohtud või pädevad asutused, kellele võib esitada artiklis 39 nimetatud taotluse

Luksemburgis tribunal d'arrondissement'i eesistuja.

III lisa – Kohtud, kellele võib esitada artikli 43 lõikes 2 nimetatud apellatsioonkaebuse

Luksemburgis Cour supérieure de justice, kes arutab asja tsiviilapellatsioonikohtuna.

IV lisa – Apellatsioonkaebused, mille võib esitada artikli 44 kohaselt

Luksemburgis, kassatsioonkaebus.

Viimati uuendatud: 24/04/2020

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.