Αποφάσεις σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Βρυξέλλες I

ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Μάλτα

Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις - Κανονισμός «Βρυξέλλες I»


*υποχρεωτικά στοιχεία

Παράρτημα I - Εθνικοί κανόνες δικαιοδοσίας που αναφέρονται στο άρθρο 3 δεύτερο εδάφιο και στο άρθρο 4 παράγραφος 2

- στη Μάλτα: άρθρα 742, 743 και 744 του Κώδικα Οργάνωσης και Πολιτικής Δικονομίας — κεφάλαιο 12, και άρθρο 549 του Εμπορικού Κώδικα — κεφάλαιο 13.

Παράρτημα II - Αρμόδια δικαστήρια ή οι αρχές στα οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις του άρθρου 39

- στη Μάλτα, το ‘Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili’ [Πρώτο Τμήμα του Πολιτικού Δικαστηρίου] ή το ‘Qorti tal‑Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha’ [Δικαστήριο του Gozo στην ανώτατη δικαιοδοσία του] ή, για αποφάσεις για θέματα διατροφής, ο ‘Reġistratur tal-Qorti’ [δικαστικός γραμματέας] κατόπιν διαβιβάσεως από το ‘Ministru responsabbli għall‑Ġustizzja’ [Υπουργείο Δικαιοσύνης].

Παράρτημα III – Δικαστήρια στα οποία μπορούν να ασκούνται τα ένδικα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 2

- Το Εφετείο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για τις εφέσεις στον Κώδικα Οργάνωσης και Πολιτικής Δικονομίας — κεφάλαιο 12

Παράρτημα IV- Ένδικα μέσα που μπορούν να ασκούνται δυνάμει του άρθρου 44

- στη Μάλτα δεν υπάρχουν περαιτέρω εφέσεις σε άλλα δικαστήρια

- για αποφάσεις για θέματα διατροφής, το Εφετείο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για τις εφέσεις στον Κώδικα Οργάνωσης και Πολιτικής Δικονομίας — Κεφάλαιο 12.

Τελευταία επικαιροποίηση: 26/01/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο