Retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område - Bruxelles I-forordningen

Luxembourg

Indholdet er leveret af
Luxembourg

Bilag I - De nationale kompetenceregler, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 2

i Luxembourg: artikel 14 og 15 i borgerlig lovbog (Code civil).

Bilag II - De retter eller kompetente myndigheder, over for hvilke de i artikel 39 omhandlede anmodninger skal fremsættes

i Luxembourg, præsidenten for tribunal d'arrondissement.

Bilag III - De retter i medlemsstaterne, til hvilke der kan indgives appel efter artikel 43, stk. 2

i Luxembourg, Cour supérieure de justice som appelinstans i civilretlige sager.

Bilag IV- Afgørelser i appelsager, der i henhold til artikel 44 kan anfægtes

i Luxembourg: ved kassationsappel.

Sidste opdatering: 20/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.