Dette land er i færd med at træde ud af EU.

Retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område - Bruxelles I-forordningen

Bilag I - De nationale kompetenceregler, der er omhandlet i artikel 3, stk. 2, og artikel 4, stk. 2

- i Det Forenede Kongerige: bestemmelserne om kompetence i medfør af:

a)       en stævning forkyndt for den sagsøgte, der midlertidigt opholder sig i Det Forenede Kongerige

b)      sagsøgtes besiddelse af gods i Det Forenede Kongerige, eller

c)       sagsøgers udlæg eller arrest i gods, der befinder sig i Det Forenede Kongerige.

Bilag II - De retter eller kompetente myndigheder, over for hvilke de i artikel 39 omhandlede anmodninger skal fremsættes

- i England og Wales, High Court of Justice eller, i tilfælde af en retsafgørelse om underholdspligt, Magistrates' Court ved fremsendelse gennem Secretary of State

Bilag III - De retter i medlemsstaterne, til hvilke der kan indgives appel efter artikel 43, stk. 2

- i England og Wales, High Court of Justice eller, i tilfælde af en retsafgørelse om underholdspligt, Magistrates' Court

Bilag IV- Afgørelser i appelsager, der i henhold til artikel 44 kan anfægtes

- ved én enkelt appel vedrørende et retligt spørgsmål.

Sidste opdatering: 25/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.
Medlemslandene med ansvar for at forvalte siderne om nationale forhold er i gang med at opdatere noget af indholdet på dette website som følge af Storbritanniens udtræden af EU. Hvis du støder på indhold, som endnu ikke afspejler Storbritanniens udtræden, er det en fejl og vil blive rettet.