Judgments in civil and commercial matters - Brussels I Regulation

National information and online forms concerning Regulation No. 44/2001

General information

Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters applies between all Member States of the European Union including Denmark which has concluded a parallel agreement on Regulation 44/2001 with the European Community (the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters). This agreement entered into force on 1st July 2007.

A judgment given in a Member State shall be recognised in the other Member States without any special procedure being required.

A judgment given in a Member State and enforceable in that State shall be enforced in another Member State when, on the application of any interested party, it has been declared enforceable there. The application shall be submitted to the court or competent authority as notified by the Member State under Art 39 of the Regulation. An appeal against the decision on the application for a declaration of enforceability is to be lodged with the court as notified by the Member State under Art 43(2) and 44 of the Regulation.

Regulation (EC) No 44/2001 has been replaced by Regulation (EU) No 1215/2012 (Brussels I Regulation (recast)) as from 10 January 2015. This new Regulation applies only to legal proceedings instituted, to authentic instruments formally drawn up or registered and to court settlements approved or concluded on or after 10 January 2015. Regulation (EC) No 44/2001 continues to apply to judgments given in legal proceedings instituted, to authentic instruments formally drawn up or registered and to court settlements approved or concluded before 10 January 2015 which fall within the scope of that Regulation.

Regulation No 1215/2012 applies in Denmark under the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters. The necessary legislative amendments in Denmark entered into force on 1 June 2013.

The Regulation provides for two forms.

The notifications by the Member States under Articles 75 and 76 of Regulation No 1215/2012 are available here.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related link

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 06/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I - Belgie

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

Nejsou.

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

– v Belgii: soud prvního stupně (tribunal de première instance).

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

– v Belgii:

a) pokud jde o opravné prostředky podané žalovaným: soud prvního stupně (tribunal de première instance nebo rechtbank van eerste aanleg nebo erstinstanzliches Gericht);

b) pokud jde o opravné prostředky podané žalobcem: odvolací soud (cour d'appel nebo hof van beroep).

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

– v Belgii: kasační stížnost.

Poslední aktualizace: 28/07/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I - Bulharsko

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

Bulharské soudy a další orgány mají mezinárodní příslušnost, pokud je žalobce nebo navrhovatel bulharským občanem nebo právnickou osobou založenou v Bulharské republice (čl. 4 odst. 1 a 2 zákona o mezinárodním právu soukromém).

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

Návrh na prohlášení vykonatelnosti soudního rozhodnutí nebo jiného právního aktu vydaného v jiném členském státě Evropské unie se podávají krajskému soudu (окръжен) (čl. 623 odst. 1 občanského soudního řádu).

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

Proti rozhodnutí o návrhu na prohlášení vykonatelnosti je možné podat opravný prostředek k sofijskému odvolacímu soudu (čl. 623 písm. b) první věta občanského soudního řádu).

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

Proti rozhodnutí sofijského odvolacího soudu je možné podat opravný prostředek k Nejvyššímu kasačnímu soudu (čl. 623 odst. 6 občanského soudního řádu).

Poslední aktualizace: 10/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I - Česká republika

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

- v České republice: § 86 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

- v České republice u okresního soudu.

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

- v České republice u okresního soudu.

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

- v České republice dovolání, žaloba pro zmatečnost a žaloba na obnovu řízení.

Poslední aktualizace: 14/04/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I - Dánsko

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

v Dánsku: čl. 246 odst. 2 a 3 zákona o organizaci soudnictví (lov om rettens pleje).

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

v Dánsku u "byret".

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

v Dánsku u "landsret".

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

v Dánsku opravný prostředek k "Højesteret" s povolením od "Procesbevillingsnævnet".

Poslední aktualizace: 27/01/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I - Německo

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

- v Německu: § 23 občanského soudního řádu (Zivilprozessordnung).

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

- v Německu:

a) předsedovi senátu u Landgericht

b) notáři (Notar) při prohlašování vykonatelnosti veřejné listiny.

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

- v Německu u Oberlandesgericht.

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

- v Německu, Rechtsbeschwerde.

Poslední aktualizace: 22/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I - Estonsko

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

Článek 86 občanského soudního řádu.

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

Krajské soudy

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

Okresní soudy

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

Odvolání k Nejvyššímu soudu

Poslední aktualizace: 07/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I - Irsko

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

- v Irsku: předpisy, podle nichž je příslušnost založena doručením písemnosti zahajující řízení žalovanému za jeho přechodné přítomnosti v Irsku.

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

- v Irsku u High Court.

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

- v Irsku u High Court.

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

- v Irsku opravný prostředek omezený na právní otázky u Supreme Court.

Poslední aktualizace: 23/03/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I - Řecko

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

v Řecku: článek 40 občanského soudního řádu (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας).

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

v Řecku u Μονομελές Πρωτοδικείο.

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

v Řecku u Εφετείο.

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

v Řecku, kasační stížnost.

Poslední aktualizace: 21/12/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I - Španělsko

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

Nepoužije se.

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

ve Španělsku u Juzgado de Primera Instancia.

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

ve Španělsku u Audiencia Provincial.

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

v Španělsku, kasační stížnost.

Poslední aktualizace: 13/04/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I - Francie

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

- ve Francii: články 14 a 15 občanského zákoníku (Code civil).

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

- ve Francii:

a) u greffier en chef du tribunal de grande instance

b) u président de la chambre départementale des notaires, v případě návrhu na prohlášení vykonatelnosti notářských veřejných listin.

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

- ve Francii:

a) u cour d’appel, pokud jde o rozhodnutí, kterými se návrh povoluje

b) předsedovi senátu u tribunal de grande instance pokud jde o rozhodnutí, kterými se návrh zamítá.

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

- v Francii, kasační stížnost.

Poslední aktualizace: 24/05/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I - Chorvatsko

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

Článek 54 zákona o řešení kolize norem s předpisy jiných zemí v určitých vztazích (Zakon o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima);

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

Městské soudy (općinski sudovi) v občanských věcech, Městský občanskoprávní soud v Záhřebu (Općinski građanski sud u Zagrebu) a obchodní soudy (trgovački sudovi) v obchodních věcech;

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

Opravné prostředky se mohou prostřednictvím příslušných městských soudů podat k příslušným okresním soudům v občanských věcech a v obchodních věcech se opravné prostředky podávají k Nejvyššímu obchodnímu soudu Chorvatské republiky (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) prostřednictvím příslušných obchodních soudů.

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

Odvolání se podává k Nejvyššímu soudu Chorvatské republiky (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Poslední aktualizace: 26/03/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I - Itálie

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

- v Itálii: články 3 a 4 zákona č. 218 ze dne 31. května 1995.

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

- v Itálii u Corte d'appello.

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

- v Itálii u corte d'appello.

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

- v Itálii, kasační stížnost.

Poslední aktualizace: 25/01/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I - Kypr

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

– na Kypru: čl. 21 odst. 2 zákona o soudech č. 14 z roku 1960, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

– na Kypru před okresním soudem (Επαρχιακό Δικαστήριο) nebo, v případě soudního rozhodnutí ve věcech výživného, před soudem pro rodinu (Οικογενειακό Δικαστήριο).

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

– na Kypru před okresním soudem (Επαρχιακό Δικαστήριο) nebo, v případě soudního rozhodnutí ve věcech výživného, před soudem pro rodinu (Οικογενειακό Δικαστήριο).

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

– na Kypru opravný prostředek k správnímu soudu (Διοικητικό Δικαστήριο).

Poslední aktualizace: 07/09/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I - Lotyšsko

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

- v Lotyšsku: paragraf 27 a odstavce 3, 5, 6 a 9 paragrafu 28 občanského soudního řádu (Civilprocesa likums).

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

- v Lotyšsku u rajona (pilsētas) tiesa.

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

- v Lotyšsku u Apgabaltiesa.

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

- v Lotyšsku opravný prostředek k Augstākā tiesa.

Poslední aktualizace: 02/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I - Litva

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

- v Litvě: článek 31 občanského soudního řádu (Civilinio proceso kodeksas).

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

- v Litvě u Lietuvos apeliacinis teismas.

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

- v Litvě u Lietuvos apeliacinis teismas.

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

- v Litvě opravný prostředek u Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.

Poslední aktualizace: 21/10/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I - Lucembursko

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

v Lucembursku: články 14 a 15 občanského zákoníku (Code civil).

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

v Lucembursku předsedovi senátu u tribunal d'arrondissement.

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

v Lucembursku u Cour supérieure de Justice, který zasedá jako soud pro opravné prostředky v civilních věcech.

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

v Lucembursku kasační stížnost.

Poslední aktualizace: 24/04/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I - Maďarsko

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

V Maďarsku: článek 57 zákona č. 13 z roku 1979 o mezinárodním právu soukromém (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet).

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

V Maďarsku: okresní soud v místě sídla krajského soudu (törvényszék székhelyén működő járásbíróság); v Budapešti: Ústřední obvodní soud v Budě (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

V Maďarsku: krajský soud (törvényszék); v Budapešti: soud hlavního města Budapešti (Fővárosi Törvényszék).

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

V Maďarsku: návrh na soudní přezkum (felülvizsgálati kérelem).

Poslední aktualizace: 16/10/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I - Malta

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

- na Maltě: články 742, 743 a 744 zákoníku organizace soudů a civilního řízení – kapitola 12 (Kodiċi ta′ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap. 12) a článek 549 obchodního zákoníku – kapitola 13 (Kodiċi tal-kummerċ – Kap. 13).

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

- na Maltě první dvůr občanskoprávního soudu (Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili) nebo smírčí soud pro Gozo v rámci své vyšší příslušnosti (Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha) nebo v případě soudního rozhodnutí ve věcech výživného soudní tajemník (Reġistratur tal-Qorti) u ministra spravedlnosti (Ministru responsabbli għall-Ġustizzja).

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

- Odvolací soud v souladu s postupem pro odvolání stanoveným v zákoníku organizace soudů a civilního řízení – kapitola 12 (Kodiċi ta′ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap. 12)

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

- na Maltě neexistují další opravné prostředky k jiným soudům;

- pro soudní rozhodnutí ve věcech výživného, odvolací soud v souladu s postupem pro odvolání stanoveným v zákoníku organizace soudů a civilního řízení – kapitola 12 (Kodiċi ta′ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap. 12)

Poslední aktualizace: 26/01/2017

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I - Nizozemí

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

v Nizozemsku u voorzieningenrechter van de rechtbank.

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

v Nizozemsku:

a) pro žalovaného: u arrondissementsrechtbank

b) pro žalobce: u gerechtshof.

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

v Nizozemsku kasační stížnost.

Poslední aktualizace: 16/09/2016

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I - Rakousko

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

- v Rakousku: § 99 zákona o organizací soudnictví (Jurisdiktionsnorm).

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

- v Rakousku u Bezirksgericht.

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

- v Rakousku u Bezirksgericht.

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

- v Rakousku Revisionsrekurs.

Poslední aktualizace: 25/03/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I - Polsko

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

články 1103 a 1110 občanského soudního řádu (Kodeks postępowania cywilnego)

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

Sąd Okręgowy

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

Sąd Apelacyjny

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

kasační stížnost k Sąd Najwyższy

Poslední aktualizace: 13/06/2019

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I - Portugalsko

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

V Portugalsku se použijí:

– čl. 63 odst. 1 občanského soudního řádu (Código de Processo Civil) do té míry, v níž stanoví extrateritoriální příslušnost soudů, například soud v sídle pobočky, agentury nebo kanceláře, delegace nebo zastoupení (nachází-li se v Portugalsku), pokud má být žádost doručena správnímu ústředí, a

– článek 10 zákoníku o řízení v pracovních věcech (Código de Processo do Trabalho) v rozsahu, v němž stanoví extrateritoriální příslušnost soudů, například soud v místě bydliště navrhovatele v řízeních, jež vyplývají z pracovní smlouvy, kdy byla žaloba podána zaměstnancem proti zaměstnavateli.

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

V Portugalsku: u okresního soudu (Tribunal de Comarca).

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

V Portugalsku: u odvolacího soudu (Tribunal da Relação).

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

V Portugalsku: opravný prostředek omezený na právní otázky.

Poslední aktualizace: 25/02/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I - Rumunsko

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

Vnitrostátní pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2 jsou tato:

v Rumunsku: články 1065–1081 v rámci hlavy I „Mezinárodní příslušnost rumunských soudů“ v kapitole VII „Mezinárodní občanské řízení“ zákona č. 134/2010 o občanském soudním řádu.

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

V Rumunsku: „tribunalul“ (tribunál) (čl. 1 odst. 1 v čl. I2 zákona č. 191/2007 o schválení mimořádného vládního nařízení č. 119/2006, pokud jde o opatření pro použití předpisů Společenství ke dni přistoupení Rumunska k EU, ve znění pozdějších předpisů; čl. 95 bod 1, článek 1098 a čl. 1102 odst. 1 občanského soudního řádu).

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

V Rumunsku: „Curtea de apel“ (odvolací soud) (čl. 96 bod 2 zákona č. 134/2010 o občanském soudním řádu).

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

dovolání („recursul“) (čl. 97 bod 1 občanského soudního řádu).

Poslední aktualizace: 17/06/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I - Slovinsko

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

- ve Slovinsku: čl. 48 odst. 2 zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním řádu (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) ve vztahu k čl. 47 odst. 2 zákona o občanském právu procesním (Zakon o pravdnem postopku) a čl. 58 odst. 1 zákona o mezinárodním právu soukromém a procesním řádu (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) ve vztahu k čl. 57 odst. 1 a čl. 47 odst. 2 zákona o občanském právu procesním (Zakon o pravdnem postopku).

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

- ve Slovinsku u okrožno sodišče.

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

- ve Slovinsku u okrožno sodišče.

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

- ve Slovinsku opravný prostředek u Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Poslední aktualizace: 12/06/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I - Slovensko

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

na Slovensku: články 37 až 37e zákona č. 97/1963 o mezinárodním právu soukromém a procesním.

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

na Slovensku u okresného súdu.

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

na Slovensku u okresného súdu.

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

na Slovensku dovolanie.

Poslední aktualizace: 20/04/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I - Finsko

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

– Ve Finsku: kapitola 10 § 18 odst. 1 body 1 a 2 soudního řádu

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

– Ve Finsku okresní soud

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

– Ve Finsku odvolací soud

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

– Ve Finsku prostřednictvím odvolání k Nejvyššímu soudu

Poslední aktualizace: 22/03/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I - Švédsko

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

- ve Švédsku: kapitola 10 § 3 odst. 1 první věta občanského soudního řádu (rättegångsbalken).

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

- okresní soud (tingsrätt).

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

- okresní soud (tingsrätt), odvolací soud (hovrätt) nebo Nejvyšší soud (Högsta domstolen).

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

- okresní soud (tingsrätt), odvolací soud (hovrätt) nebo Nejvyšší soud (Högsta domstolen).

Poslední aktualizace: 26/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I - Anglie a Wales

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

- ve Spojeném království: předpisy, podle nichž je příslušnost založena:

a) doručením písemnosti zahajující řízení žalovanému za jeho přechodné přítomnosti ve Spojeném království

b) existencí majetku žalovaného ve Spojeném království nebo

c) zajištěním majetku, který se nachází ve Spojeném království, žalobcem.

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

- v Anglii a Walesu u High Court of Justice nebo, jde-li o soudní rozhodnutí ve věcech výživného, u Magistrate's Court prostřednictvím Secretary of State

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

- v Anglii a Walesu u High Court of Justice nebo, jde-li o soudní rozhodnutí ve věcech výživného, u Magistrate's Court

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

- jediný opravný prostředek omezený na právní otázky.

Poslední aktualizace: 25/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I - Severní Irsko

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

- ve Spojeném království: předpisy, podle nichž je příslušnost založena:

a) doručením písemnosti zahajující řízení žalovanému za jeho přechodné přítomnosti ve Spojeném království

b) existencí majetku žalovaného ve Spojeném království nebo

c) zajištěním majetku, který se nachází ve Spojeném království, žalobcem.

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

- v Severním Irsku u High Court of Justice nebo, jde-li o soudní rozhodnutí ve věcech výživného, u Magistrate's Court

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

- v Severním Irsku u High Court of Justice nebo, jde-li o soudní rozhodnutí ve věcech výživného, u Magistrate's Court

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

- jediný opravný prostředek omezený na právní otázky.

Poslední aktualizace: 26/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I - Skotsko

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

- ve Spojeném království: předpisy, podle nichž je příslušnost založena:

a) doručením písemnosti zahajující řízení žalovanému za jeho přechodné přítomnosti ve Spojeném království

b) existencí majetku žalovaného ve Spojeném království nebo

c) zajištěním majetku, který se nachází ve Spojeném království, žalobcem.

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

- ve Skotsku u Court of Session nebo, jde-li o soudní rozhodnutí ve věcech výživného, u Sheriff Court prostřednictvím Secretary of State

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

- ve Skotsku u Court of Session nebo, jde-li o soudní rozhodnutí ve věcech výživného, u Sheriff Court

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

- jediný opravný prostředek omezený na právní otázky.

Poslední aktualizace: 27/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.

Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I - Gibraltar

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

- ve Spojeném království: předpisy, podle nichž je příslušnost založena:

a) doručením písemnosti zahajující řízení žalovanému za jeho přechodné přítomnosti ve Spojeném království

b) existencí majetku žalovaného ve Spojeném království nebo

c) zajištěním majetku, který se nachází ve Spojeném království, žalobcem.

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

- na Gibraltaru u Supreme Court of Gibraltar nebo, jde-li o rezhodnutí ve věcech výživného, u Magistrate's Court prostřednictvím Attorney General of Gibraltar.

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

- na Gibraltaru u Supreme Court of Gibraltar nebo, jde-li o soudní rozhodnutí ve věcech výživného, u Magistrate's Court.

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

- jediný opravný prostředek omezený na právní otázky.

Poslední aktualizace: 27/10/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.