Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I

Německo

Obsah zajišťuje
Německo

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

- v Německu: § 23 občanského soudního řádu (Zivilprozessordnung).

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

- v Německu:

a) předsedovi senátu u Landgericht

b) notáři (Notar) při prohlašování vykonatelnosti veřejné listiny.

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

- v Německu u Oberlandesgericht.

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

- v Německu, Rechtsbeschwerde.

Poslední aktualizace: 03/04/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.