Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

- ve Francii: články 14 a 15 občanského zákoníku (Code civil).

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

- ve Francii:

a) u greffier en chef du tribunal de grande instance

b) u président de la chambre départementale des notaires, v případě návrhu na prohlášení vykonatelnosti notářských veřejných listin.

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

- ve Francii:

a) u cour d’appel, pokud jde o rozhodnutí, kterými se návrh povoluje

b) předsedovi senátu u tribunal de grande instance pokud jde o rozhodnutí, kterými se návrh zamítá.

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

- v Francii, kasační stížnost.

Poslední aktualizace: 24/05/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.