Rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních - Nařízení Brusel I

Česká republika

Obsah zajišťuje
Česká republika

Příloha I – Pravidla pro určení příslušnosti ve smyslu čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 2

- v České republice: § 86 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha II – Soudy nebo příslušné orgány, u kterých se podává návrh podle článku 39

- v České republice u okresního soudu.

Příloha III – Soudy, u kterých se podává opravný prostředek podle čl. 43 odst. 2

- v České republice u okresního soudu.

Příloha IV – Opravné prostředky podle článku 44

- v České republice dovolání, žaloba pro zmatečnost a žaloba na obnovu řízení.

Poslední aktualizace: 08/04/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.
V souvislosti s vystoupením Spojeného království z Evropské unie provádějí v současné době členské státy odpovědné za správu stránek obsahujících informace o vnitrostátních záležitostech aktualizaci obsahu. S ohledem na vystoupení Spojeného království z Evropské unie probíhá aktualizace těchto internetových stránek. Pokud zde najdete obsah, který zatím neodráží vystoupení Spojeného království z EU, není to záměr. Tato situace bude v dohledné době napravena.