Rozsudky v občianskych a obchodných veciach - Nariadenie Brusel I

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Германия

Признаване и изпълнение на съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси – Регламент „Брюксел І“


*задължително поле

príloha I – kritériá právomoci uvedené v článku 3 ods. 2 a článku 4 ods. 2

- v Nemecku: článok 23 Občianskeho súdneho poriadku (Zivilprozessordnung).

príloha II – súdy alebo príslušné orgány, na ktoré sa podávajú návrhy podľa článku 39

- v Nemecku:

a) je to predsedajúci sudca komory Landgericht

b) notár (Notar) v konaní o vyhlásení vykonateľnosti autentického právneho dokumentu.

príloha III – súdy, na ktoré možno podať odvolanie podľa článku 43 ods. 2

- v Spolkovej republike Nemecko, Oberlandesgericht.

príloha IV – opravné prostriedky, ktoré možno podať podľa článku 44

- v Nemecku, Rechtsbeschwerde.

Posledná aktualizácia: 22/06/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт