Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

— в Кипър: член 21, параграф 2 от Закона за съдилищата (Закон № 14 от 1960 г.), с измененията.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

— в Кипър — районният съд (Eparchiakó Dikastírio) или в случай на съдебно решение относно задължения за издръжка — съдът по семейни дела (Oikogeneiakó Dikastírio).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

— в Кипър — районният съд (Eparchiakó Dikastírio) или в случай на съдебно решение относно задължения за издръжка — съдът по семейни дела (Oikogeneiakó Dikastírio).

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

— в Кипър жалби могат да се подават до административния съд (Dioikitikó Dikastírio).

Последна актуализация: 18/04/2019

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.