Съдебни решения по гражданскоправни и търговски въпроси - Регламент „Брюксел I“

Приложение I - Правила за компетентност, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2

— в Кипър: член 21, параграф 2 от Закона за съдилищата (Закон № 14 от 1960 г.), с измененията.

Приложение II - Съдилища или компетентни органи, пред които може да се подаде молбата по член 39

— в Кипър — районният съд (Eparchiakó Dikastírio) или в случай на съдебно решение относно задължения за издръжка — съдът по семейни дела (Oikogeneiakó Dikastírio).

Приложение III - Съдилища, пред които могат да се подават жалбите, посочени в член 43, параграф 2

— в Кипър — районният съд (Eparchiakó Dikastírio) или в случай на съдебно решение относно задължения за издръжка — съдът по семейни дела (Oikogeneiakó Dikastírio).

Приложение IV- Жалби, които могат да се подават съобразно член 44

— в Кипър жалби могат да се подават до административния съд (Dioikitikó Dikastírio).

Последна актуализация: 07/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.