Rättshjälp

Portugal

Innehåll inlagt av
Portugal

Klicka här för att få en kopia av Lag nr 34/2004 PDF (240 Kb) pt av den 29 juli 2004 och av lagdekret nr 71/2005 PDF (240 Kb) pt av den 17 mars 2005.


Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Begäran kan inges personligen eller sändas per fax eller per post.

Dessutom planeras ett online-formulär så att ansökningarna i framtiden skall kunna fyllas i via Internet.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

En ansökan om rättshjälp som lämnats in av en medborgare i en annan medlemsstat i en rättssak där de portugisiska domstolarna är behöriga får formuleras på portugisiska eller engelska.

Senaste uppdatering: 29/12/2017

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.