Rättshjälp

Litauen

Innehåll inlagt av
Litauen

Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på litauiska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.
Översättningen till är dock redan färdig.

Republiken Litauens justitieministeriums behörighetsområde när det gäller översändande och mottagande av ansökningar omfattar hela Republiken Litauens territorium.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Alla kontaktsätt möjliga (post, fax, ektroniska kommunikationsmedel).

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Det bör påpekas att de ansökningar beträffande statligt stöd och de handlingar som bifogas för att styrka rätten till statligt stöd som skickas in till den mottagande myndigheten måste vara översatta till litauiska eller engelska.

Senaste uppdatering: 19/07/2018

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.