Rättshjälp

Nationell Lagstiftning PDF (73 Kb) el


SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Cypern

Erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område – Bryssel I-förordningen


*obligatoriskt

Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Den myndighet som är behörig att översända ansökningar från personer som har hemvist eller sin vanliga vistelseort i Cypern är ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning.

Den myndighet som ska vara behörig att motta ansökningar från personer som har hemvist eller sin vanliga vistelseort i en annan medlemsstat än Cypern är ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning.

Adress: Ministry of Justice and Public Order

Leoforos Athalassas 125, 1461 Nicosia

Tfn: +357 22805950

Fax: +357 22518356

E-post: registry@mjpo.gov.cy

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Hela Cyperns territorium.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Ansökan kan sändas per post, e-post eller fax.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Grekiska och engelska.

Senaste uppdatering: 08/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats