Rättshjälp

SÖKA BEHÖRIGA DOMSTOLAR

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Bulgarien

Rättshjälp


*obligatoriskt

Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Mottagande och översändande myndighet är:

Ministry of Justice

International Legal Cooperation and European Affairs Directorate

Cooperation in Civil Matters Unit

Postadress: Ul. Slavyanska No 1

Postnummer: 1040

Ort: Sofia

Tfn: +359-2 92 37 544;

92 37 576

E-post: civil@justice.government.bg

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

De mottagande eller översändande myndigheternas behörighet omfattar Bulgariens territorium.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Ansökningar om rättshjälp skickas till justitieministeriet per post eller lämnas direkt till ministeriets kansli.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Ansökningar och åtföljande handlingar måste vara upprättade på eller översatta till bulgariska.

Senaste uppdatering: 14/09/2020

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Feedback

Använd formuläret nedan för att skicka in dina synpunkter på vår nya webbplats