Právna pomoc

Slovensko

Autor obsahu
Slovensko

Národný Predpis: Zákona o právnej pomoci

Zákon č. 327/2005 PDF (328 Kb) sk Z. z. o poskytovaní právnej pomoci, do ktorého Slovenská republika implementovala smernicu o poskytovaní právnej pomoci, sa uplatňuje od 1. januára 2006


VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Slovensko

Právna pomoc


*povinný údaj

článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Žiadosť sa odovzdá alebo zašle kancelárii centra právnej pomoci v mieste trvalého pobytu žiadateľa, prípadne v mieste prechodného pobytu žiadateľa

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Zemepisné územie, v ktorom má Centrum právnej pomoci právomoc: Slovenská republika.

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Prostriedky komunikácie:

  • osobné predloženie žiadosti v niektorej kancelárii centra
  • prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb zaslaním na jednu z adries kancelárií centra

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Jazyky, v ktorých sa žiadosť môže podať: slovenský jazyk. .

Posledná aktualizácia: 07/11/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom