Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Právna pomoc

Grécko

Autor obsahu
Grécko

Vnútroštátne právo PDF (183 Kb) el


VYHĽADANIE PRÍSLUŠNÉHO SÚDU

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Grécko

Právna pomoc


*povinný údaj

článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Grécke Ministerstvo pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Oddelenie pre medzinárodnú justičnú spoluprácu v občianskych a trestných veciach

Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις
96 Mesogion Av.
11527 Atény, Grécko

Τel.: + 30 210 7767529, + 30 210 7767322, + 30 210 7767312
Fax: + 30 210 7767499
E-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, avasilopoulou@justice.gov.gr

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Uvedený príslušný orgán má právomoc na celom území Grécka.

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Žiadosti sa prijímajú poštou. V naliehavých prípadoch môžu byť zaslané faxom alebo elektronicky pred doručením originálnej žiadosti poštou.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Žiadosti možno vyplniť v gréčtine alebo v angličtine.

Posledná aktualizácia: 02/12/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Spätná väzba

Prostredníctvom tohto formulára sa s nami môžete podeliť o vaše pripomienky a spätnú väzbu v súvislosti s naším novým portálom