Právna pomoc

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Príslušným orgánom pre zasielanie a prijímanie žiadostí v Chorvátskej republike je:

Ministerstvo spravodlivosti Chorvátskej republiky (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Tel.: +385 1 371 40 00

Fax: +385 1 371 45 07

Webové sídlo: http://www.mprh.hr

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Ministerstvo spravodlivosti Chorvátskej republiky je príslušným orgánom pre celé územie Chorvátskej republiky.

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

V Chorvátskej republike sa žiadosti prijímajú e-mailom.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Ak o právnu pomoc v cezhraničnom spore na súde v Chorvátskej republike žiada strana, ktorá má bydlisko alebo miesto pobytu v členskom štáte EÚ, musia byť príslušné formuláre a priložené dokumenty predložené v preklade do chorvátčiny. Ak o právnu pomoc v cezhraničnom spore na súde v inom členskom štáte žiada strana, ktorá má bydlisko alebo miesto pobytu v Chorvátskej republike, ministerstvo spravodlivosti preloží formulár žiadosti a priložené dokumenty do úradného jazyka alebo do jedného z úradných jazykov daného členského štátu EÚ a príslušného orgánu pre prijímanie žiadostí.

Posledná aktualizácia: 20/03/2018

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.
Členské štáty zodpovedné za spravovanie stránok s národným obsahom práve aktualizujú časť obsahu na tomto webovom sídle vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.