Õigusabi

Ţările de Jos

Conținut furnizat de
Ţările de Jos

Madalmaad on rakendanud EÜ direktiivi olemasoleva tasuta õigusabi seadusega. Seda tehti 19. veebruari 2005. aasta määrusega (Stb. 2005, 90), mis jõustus 2. märtsil 2005. Alates sellest kuupäevast on seaduse uute artiklitega 23a - 23k tagatud tasuta õigusabi Euroopa piiriülestes juhtumites. Loomulikult oli see võimalik juba alates 30 novembrist 2004, mil direktiiv pidi olema üle võetud Madalmaade õigussüsteemi. (inglise PDF (28 Kb) en) (hollandi PDF (211 Kb) nl)


GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Ţările de Jos

Asistență juridică


*mențiuni obligatorii

Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Ainult Madalmaadega seotud juhtumite korral piirdub nõukogu territoriaalne pädevus Madalmaade lääneosaga. Kuid piiriüleste ("Euroopa") juhtumite puhul on Haagi nõukogul üleriigiline pädevus.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Taotlusi võib saata faksi või postiga. Haagi nõukogu võtab vastu ka e-postiga saadetud taotlusi (ehkki need on sageli puudulikud).

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Taotluste esitamise keeled on hollandi ja inglise keel. Samuti prantsuse või saksa keeles koostatud taotlusi.

Viimati uuendatud: 21/09/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site