Rättshjälp

Letonia

Conținut furnizat de
Letonia

Nationell lagstiftning PDF (152 Kb) lv


GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Letonia

Asistență juridică


*mențiuni obligatorii

Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Den behöriga mottagande och sändande myndighetens – dvs. rättshjälpsmyndighetens – territoriella behörighet omfattar Republiken Lettland.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Ansökningar om att den behöriga myndigheten ska besluta om rättshjälp kan skickas per post eller lämnas personligen till rättshjälpsmyndigheten.

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Vid ifyllandet av ansökan kan lettiska användas.

Senaste uppdatering: 05/06/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.

Opinia dvs.

Completați formularul de mai jos pentru a ne transmite observațiile dumneavoastră cu privire la noul nostru site