Teisinė pagalba

Portugalija

Turinį pateikė
Portugalija

Spustelėkite norėdami gauti 2004 m. liepos 29 d. Įstatymo Nr. 34/2004 PDF (240 Kb) pt ir 2005 m. kovo 17 d. Dekreto įstatymo Nr. 71/2005 PDF (240 Kb) pt kopiją (abu teisės aktai pateikiami portugalų kalba).


14 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka. Kompetentingų priimančiųjų ar perduodančiųjų institucijų pavadinimai ir adresai

Kad pamatytumėte visas su šiuo straipsniu susijusias kompetentingas institucijas, spustelėkite toliau pateikiamą nuorodą.
Kompetentingų institucijų sąrašas

14 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka. Būdai, kuriais galima teikti prašymus

Prašymus galima teikti asmeniškai, siųsti faksu arba paštu.

Prašymą galima pateikti ir elektroninėmis priemonėmis, užpildant formą internetu.

14 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka. Kalbos, kurios gali būti vartojamos pildant prašymus

Kitoje ES valstybėje narėje gyvenantys asmenys, norintys gauti teisinę pagalbą byloje, kurioje jurisdikciją turi Portugalijos teismai, gali pateikti prašymą portugalų arba anglų kalba.

Paskutinis naujinimas: 29/12/2017

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.