Teisinė pagalba


14 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka. Kompetentingų priimančiųjų ar perduodančiųjų institucijų pavadinimai ir adresai

Institucija, kompetentinga perduoti asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta arba įprastinė gyvenamoji vieta yra Kipre, pateiktus prašymus, yra Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija.

Institucija, kompetentinga priimti asmenų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta arba įprastinė gyvenamoji vieta yra ne Kipre, o kitoje valstybėje narėje, pateiktus prašymus, yra Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija.

Adresas: Ministry of Justice and Public Order

Leoforos Athalassas 125, 1461 Nicosia

Telefonas +357 22805950

Faksas +357 22518356

El. paštas registry@mjpo.gov.cy

14 straipsnio 2 dalies antra įtrauka. Priimančiųjų ir perduodančiųjų institucijų kompetencijos geografinės vietovės

Visa Kipro Respublikos teritorija.

14 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka. Būdai, kuriais galima teikti prašymus

Paštu, e. paštu arba faksu

14 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka. Kalbos, kurios gali būti vartojamos pildant prašymus

Graikų ir anglų

Paskutinis naujinimas: 08/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.