Legal aid

National information and online forms concerning Directive 2003/8/EC

General information

Council Directive 2003/8/EC of 27 January 2003 to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes seeks to promote the application of legal aid in cross-border disputes for persons who lack sufficient resources where aid is necessary to secure effective access to justice.

The Directive applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark. Between Denmark and certain Member States the European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid of 1977 applies.

Transmitting authorities are competent to send applications. Receiving authorities are competent to receive applications.

The directive provides for two standard forms, one for legal aid applications and one for the transmission of legal aid applications.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Directive and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

Commission Decision of 9 November 2004 establishing a form for legal aid applications under Council Directive 2003/8/EC to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes

Commission Decision of 26 August 2005 establishing a form for the transmission of legal aid applications under Council Directive 2003/8/EC

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 19/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Pravna pomoć - Bugarska

Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Nadležna tijela primatelji i pošiljatelji:

Ministarstvo pravosuđa

Uprava za međunarodnu pravnu suradnju i europske poslove

Odjel za suradnju u građanskim stvarima

Administrativna adresa: Ul. Slavyanska No 1

Poštanski broj: 1040

Grad: Sofija

Telefon: (+359-2) 92 37 544;

92 37 576

E-pošta: civil@justice.government.bg

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Nadležna tijela primatelji i pošiljatelji nadležna su za cjelokupno bugarsko državno područje.

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Zahtjevi za pravnu pomoć šalju se poštom Ministarstvu pravosuđa ili se dostavljaju izravno u registar Ministarstva.

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Zahtjevi i popratni dokumenti moraju biti sastavljeni na bugarskom jeziku ili prevedeni na njega.

Posljednji put ažurirano: 04/02/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Pravna pomoć - Njemačka

Nacionalno zakonodavstvoPDF(79 Kb)de


Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Za izlazne zahtjeve nadležan je okružni sud (Amtsgericht) u okrugu u kojem podnositelj ima domicil (Wohnsitz) ili uobičajeno boravište (gewöhnlicher Aufenthalt). Vlade saveznih pokrajina mogu izdati naloge (Rechtsverordnungen) kojima se jednom okružnom sudu nalaže da obavlja dužnosti zamoljenog suda u područjima nekoliko okružnih sudova. U Sjevernoj Rajni-Vestfaliji okružni sudovi koji imaju sjedište u istom mjestu kao i regionalni sudovi (Landgericht) nadležni su za primanje i slanje zahtjeva fizičkih osoba za prekograničnu pomoć pri podmirivanju sudskih troškova (Prozesskostenhilfe) te za slanje zahtjeva za prekograničnu pomoć u obliku pravnog savjetovanja (Beratungshilfe).

U skladu s člankom 21 stavkom 1. prvom rečenicom Zakona o zahtjevima za uzdržavanje iz stranih država (Auslandsunterhaltgesetz – AUG) tijelo za slanje prekograničnih zahtjeva za pomoć pri podmirivanju sudskih troškova u vezi sa zahtjevima za uzdržavanje jest okružni sud gdje se nalazi sjedište višeg regionalnog suda (Oberlandesgericht) na području čije nadležnosti podnositelj ima uobičajeno boravište.

Kao adresa navodi se poštanski broj i mjesto (Großkundenadresse), ako su dostupni, ili poštanski pretinac (Postfachadresse). Redovna pošta dostavlja se na poštanski broj i mjesto, a u nedostatku toga u poštanski pretinac. Za hitne pošiljke i pakete (uključujući male pakete) navodi se puna adresa.

Ulazne zahtjeve za pomoć pri podmirivanju sudskih troškova razmatra sud koji vodi predmet ili izvršava odluke.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Dostupna su sljedeća komunikacijska sredstva:

za primanje i slanje: pošta, uključujući privatne kurirske službe, i telefaks;

za neformalnu komunikaciju: telefon i e-pošta (ako je navedena).

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Njemački.

Posljednji put ažurirano: 17/07/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Pravna pomoć - Estonija

Direktiva Vijeća 2003/8/EZ prenesena je u estonsko zakonodavstvo na temelju Poveznica se otvara u novom prozoruZakona o državnoj pravnoj pomoći koji je stupio na snagu 1. ožujka 2005.


Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Uvjeti za podnošenje zahtjeva za državnu pravnu pomoć utvrđeni su u članku 10. Poveznica se otvara u novom prozoruZakona o državnoj pravnoj pomoći.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Zahtjevi za državnu pravnu pomoć podnose se nadležnom okružnom sudu u pisanom obliku. Obrazac zahtjeva dostupan je na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa te na svakom sudu i u svakom odvjetničkom društvu.

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Zahtjevi za državnu pravnu pomoć podnose se na estonskom jeziku. Zahtjevi se mogu podnijeti i na engleskom jeziku ako pravnu pomoć traži fizička osoba s boravištem u drugoj državi članici Europske unije ili državljanin ili pravna osoba iz druge države članice Europske unije. Zahtjevi podneseni sudu na bilo kojem drugom jeziku vratit će se podnositelju.

Posljednji put ažurirano: 15/08/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Pravna pomoć - Grčka

Nacionalno pravoPDF(183 Kb)el


Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Grčko Ministarstvo pravosuđa, transparentnosti i ljudskih prava
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Odjel za međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim i kaznenim stvarima

Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις
96 Mesogion Av.
11527 Atena, Grčka

Telefon: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Faks: (0030) 210 7767499
Adresa e-pošte: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, kpapanikolaou@justice.gov.gr

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Prethodno navedeno tijelo nadležno je u cijeloj Grčkoj.

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Zahtjevi se šalju poštom. U hitnim slučajevima mogu se poslati faksom ili elektroničkom poštom pod uvjetom da se izvorni zahtjev dostavi poštom.

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Zahtjevi se mogu podnijeti na grčkom ili engleskom jeziku.

Posljednji put ažurirano: 24/02/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Pravna pomoć - Francuska

Nacionalni su propisi o pravnoj pomoći Poveznica se otvara u novom prozoruZakon 91-647 i Poveznica se otvara u novom prozoruOdluka 91-1266.


Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle (Ministarstvo pravosuđa, Služba za pristup pravosuđu i potporu žrtvama, Ured za pravnu pomoć)

Službena adresa: 13 Place Vendôme; 75042 Paris CEDEX 01; Francuska

Telefon: +33 1 70 22 71 86

Adresa e-pošte: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Geografske zone pod nadležnošću ministarstva su kontinentalna Francuska, prekomorski departmani (Guadeloupe, Martinique, Gvajana i Réunion) te Sveti Petar i Mikelon.

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Pismena se šalju na sljedeću adresu:

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

13 Place Vendôme;

75042 Paris CEDEX 01;

Francuska

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Zahtjevi se ispunjavaju isključivo na francuskom jeziku.

Posljednji put ažurirano: 19/02/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Pravna pomoć - Hrvatska

Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Nadležno tijelo za slanje i primanje zahtjeva u Republici Hrvatskoj je:

Ministarstvo pravosuđa  Republike Hrvatske

Ulica grada Vukovara 49

tel:  +385 1 371 40 00

fax: +385 1 371 45 07

web stranica: Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.mprh.hr

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske nadležno je za područje cijele Republike Hrvatske.

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

U Republici Hrvatskoj raspoloživo sredstvo za primanje informacija je poštanskim putem.

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Ako pravnu pomoć u prekograničnom sporu pred sudom u Republici Hrvatskoj zatraži stranka koja ima prebivalište ili boravište u državi članici EU, obrasci i priloženi dokumenti moraju se dostaviti u prijevodu na hrvatski jezik; ako pravnu pomoć u prekograničnom sporu pred sudom druge države članice EU zatraži stranka koja ima prebivalište ili boravište u Republici Hrvatskoj, obrazac zahtjeva i priložene dokumente Ministarstvo pravosuđa će prevesti na službeni jezik ili jedan od službenih jezika države članice EU i tijela nadležnog za primanje.

Posljednji put ažurirano: 20/03/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Pravna pomoć - Italija

Pravna pomoć uređena je Predsjedničkim dekretom (DPR) br. 155 od 30. svibnja 2002. (pročišćeni tekst zakonodavnih odredbi i propisa o sudskim pristojbama), čije se relevantne odredbe nalaze u priloguPDF(256 Kb)it.


Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - affari civili internazionali - (ex Ufficio II)

Via Arenula nº 70

00186 - Rim

Tel.: +39 06 68852633 -2517 – 2480

Faks: +39 06 68897529

E-pošta: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Jedino nadležno tijelo u Italiji

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - affari civili internazionali - (ex Ufficio II)

Via Arenula nº 70

00186 - Rim

Tel.: +39 06 68852633 -2517 – 2480

Faks: +39 06 68897529

E-pošta: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Postoje tri moguća načina komunikacije s predmetnim institucijama:

1. elektronička pošta:     Poveznica se otvara u novom prozoruufficio2.dggc.dag@giustizia.it

2. dopis poslan preporučenom poštom na sljedeću adresu:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I – affari civili internazionali - (ex Ufficio II)

Via Arenula nº 70

00186 - Rim - Italija

3. faks: 06 68897529.

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Talijanski, engleski i francuski.

Posljednji put ažurirano: 04/03/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Pravna pomoć - Cipar

Nacionalno pravoPDF(73 Kb)el


Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Tijelo nadležno za slanje zahtjeva osoba koje imaju domicil ili uobičajeno boravište u Cipru jest Ministarstvo pravosuđa i javnog reda.

Tijelo nadležno za primanje zahtjeva osoba koje imaju domicil ili uobičajeno boravište u nekoj od ostalih država članica jest Ministarstvo pravosuđa i javnog reda.

Adresa: Ministarstvo pravosuđa i javnog reda

Leoforos Athalassas 125, 1461 Nikozija

Telefon: +357 22805950

Faks: +357 22518356

E-pošta: registry@mjpo.gov.cy

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Cijelo državno područje Republike Cipra.

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Poštom, e-poštom ili telefaksom

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Grčki i engleski

Posljednji put ažurirano: 18/04/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Pravna pomoć - Poljska

Nacionalno zakonodavstvoPDF(64 Kb)pl


Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Tijela za slanje su regionalni sudovi (sądy okręgowe).

Tijela za primanje:

Ministarstvo pravosuđa
Odjel za međunarodnu suradnju i ljudska prava

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Varšava

Tel./faks: +48 22 23-90-870; +48 22 628 09 49

E-pošta: dwmpc@ms.gov.pl

Tijela za primanje su i okružni (sądy rejonowe) te regionalni sudovi.

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Mjesna nadležnost tijela za slanje:

zahtjev za pružanje pravne pomoći koji se prenosi u drugu državu članicu mora se podnijeti regionalnom sudu nadležnom prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta podnositelja zahtjeva.

Mjesna nadležnost tijela za primanje:

u skladu s člankom 8. stavkom 1. Zakona od 17. prosinca 2004. o pravu na pravnu pomoć u građanskim postupcima u državama članicama Europske unije (Službeni list iz 2005. br.10, točka 67), zahtjev za pružanje pravne pomoći može se podnijeti izravno sudu koji je nadležan za razmatranje zahtjeva (odnosno, sudu pred kojim se vodi ili će se voditi postupak o meritumu predmeta) ili, ako je riječ o zahtjevu za pružanje pravne pomoći u postupku izvršenja, okružnom sudu nadležnom prema mjestu izvršenja.

Za sve je zahtjeve za pružanje pravne pomoći koje poljskim sudovima podnesu podnositelji zahtjeva s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u ostalim državama članicama EU-a mjesno nadležno tijelo za primanje Ministarstvo pravosuđa.

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Načini zaprimanja zahtjeva

Zahtjevi se mogu podnijeti izravno tijelu za slanje ili poslati poštom.

Zahtjevi se mogu podnijeti izravno tijelu za primanje ili poslati poštom.

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Jezici na kojima se može popuniti zahtjev

Tijela za slanje: zahtjev mora biti sastavljen na poljskom i na onom službenom jeziku institucija Zajednice koji prihvaća država članica EU-a kojoj će se zahtjev prenijeti.

Tijela za primanje: zahtjev mora biti sastavljen na poljskom ili engleskom jeziku.

Službeni jezici institucija Zajednice, osim poljskog, koje prihvaćaju poljska tijela za primanje: engleski.

Posljednji put ažurirano: 13/06/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Pravna pomoć - Portugal

Prilažu se preslike Zakona br. 34/2004PDF(240 Kb)pt od 29. srpnja 2004. i Zakonske uredbe br. 71/2005PDF(240 Kb)pt od 17. ožujka 2005. (oba na portugalskom).


Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Zahtjevi se mogu podnijeti osobno, faksom ili poštom.

Zahtjev se može podnijeti i elektronički s pomoću internetskog obrasca kojemu se pristupa poveznicom.

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Osobe koje imaju prebivalište u drugoj državi članici EU-a, a traže pravnu pomoć u vezi s predmetom u nadležnosti portugalskih sudova, mogu podnijeti zahtjev na portugalskom ili engleskom jeziku.

Posljednji put ažurirano: 29/12/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Pravna pomoć - Rumunjska

– članci 90. i 91. Zakona br. 134/2010 o Zakonu o parničnom postupku

– Hitna uredba vlade br. 51/2008 o javnoj pravnoj pomoći, odobrena izmjenama Zakona br. 193/2008, kako je izmijenjen

– članci 42. – 44. Hitne uredbe vlade br. 80/2013 o naknadama za sudske biljege

– Zakon br. 51/1995 o ustrojstvu pravne struke i obavljanju pravnih zanimanja, kako je izmijenjen


Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

U Rumunjskoj je tijelo za slanje

Ministarstvo pravosuđa, Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju (Ministerul Justiţiei, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

Služba za međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tel.: + 40372041077, Faks: + 40372041079, Faks: + 40372041084 E-pošta: ddit@just.ro

U Rumunjskoj tijelo koje zaprima zahtjev može biti

Ministarstvo pravosuđa

Uprava za međunarodno pravo i pravosudnu suradnju

Služba za međunarodnu pravosudnu suradnju u građanskim i trgovačkim stvarima

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bucharest 050741

Tel.: + 40372041077, Faks: + 40372041079, Faks: + +40372041084 E-pošta: ddit@just.ro

ili rumunjski sud koji ima teritorijalnu ili materijalnu nadležnost

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Zahtjevi se šalju poštom.

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Zahtjevi i prateća dokumentacija moraju biti prevedeni na rumunjski jezik.

Posljednji put ažurirano: 22/02/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Pravna pomoć - Slovačka

Nacionalni propisi: Zakon o pravnoj pomoći

Zakon br. 327/2005PDF(328 Kb)sk o pružanju pravne pomoći, kojim je Slovačka prenijela Direktivu o pravnoj pomoći, na snazi je od 1. siječnja 2006.


Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Zahtjevi se uručuju ili šalju uredu Centra za pravnu pomoć u mjestu uobičajenog ili privremenog boravišta podnositelja.

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Zemljopisno područje nadležnosti Centra za pravnu pomoć: Slovačka.

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Sredstva komunikacije:

  • osobno podnošenje zahtjeva u jednom od ureda Centra
  • slanje zahtjeva poštom na adresu jednog od ureda Centra

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Jezici na kojima se podnosi zahtjev: slovački.

Posljednji put ažurirano: 07/11/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Pravna pomoć - Švedska

Direktiva Vijeća 2003/8/EZ od 27. siječnja 2003. o unapređenju pristupa pravosuđu u prekograničnim sporovima utvrđivanjem minimalnih zajedničkih pravila o pravnoj pomoći u takvim sporovima.

To čini dostavu informacija u skladu s člankom 14. stavkom 4. i člankom 21. stavkom 1. navedenog akta.

Akt je prenesen sljedećim nacionalnim odredbamaPDF(1693 Kb)sv:

Vidjeti korelacijsku tablicu u Prilogu 1. i zakonodavni tekst u prilozima 2. i 3. Navedene odredbe stupile su na snagu 1. studenoga 2004.

Osim toga, Švedska ispunjava svoje obveze u skladu s Direktivom putem odredbi Zakona o pravnoj pomoći (rättshjälpslagen, 1996:1619, Prilog 4.) i Uredbe o pravnoj pomoći (rättshjälpsförordningen, 1997:404, Prilog 5.); Poglavlje 5. odjeljci 6. i 8., poglavlje 33. odjeljak 9. i poglavlje 36. odjeljak 24. Zakona o parničnom postupku (rättegångsbalken, Prilog 6.); odjeljci 26., 50. i 52. Zakona o upravnom sudskom postupku (förvaltningsprocesslagen, 1971:291, Prilog 7.); odjeljak 8. Zakona o upravnom postupku (förvaltningslagen, 1986:223, Prilog 8.); te odjeljak 48. Zakona o sudskim poslovima (lagen om domstolsärenden, 1996:242, Prilog 9.).


Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

– Ministarstvo pravosuđa (Justitiedepartementet)

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Nije primjenjivo.

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Ministarstvo pravosuđa može prihvatiti zahtjev za pravnu pomoć podnesen poštom, dostavom ili faksom ili, prema dogovoru, drugim putem.

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Zahtjev se podnosi na švedskom ili engleskom jeziku (vidjeti odjeljke 11.c – d Uredbe o pravnoj pomoći).

Posljednji put ažurirano: 03/03/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.