Pravna pomoć

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

Direktiva Vijeća 2003/8/EZ od 27. siječnja 2003. o unapređenju pristupa pravosuđu u prekograničnim sporovima utvrđivanjem minimalnih zajedničkih pravila o pravnoj pomoći u takvim sporovima.

To čini dostavu informacija u skladu s člankom 14. stavkom 4. i člankom 21. stavkom 1. navedenog akta.

Akt je prenesen sljedećim nacionalnim odredbama PDF (1693 Kb) sv:

Vidjeti korelacijsku tablicu u Prilogu 1. i zakonodavni tekst u prilozima 2. i 3. Navedene odredbe stupile su na snagu 1. studenoga 2004.

Osim toga, Švedska ispunjava svoje obveze u skladu s Direktivom putem odredbi Zakona o pravnoj pomoći (rättshjälpslagen, 1996:1619, Prilog 4.) i Uredbe o pravnoj pomoći (rättshjälpsförordningen, 1997:404, Prilog 5.); Poglavlje 5. odjeljci 6. i 8., poglavlje 33. odjeljak 9. i poglavlje 36. odjeljak 24. Zakona o parničnom postupku (rättegångsbalken, Prilog 6.); odjeljci 26., 50. i 52. Zakona o upravnom sudskom postupku (förvaltningsprocesslagen, 1971:291, Prilog 7.); odjeljak 8. Zakona o upravnom postupku (förvaltningslagen, 1986:223, Prilog 8.); te odjeljak 48. Zakona o sudskim poslovima (lagen om domstolsärenden, 1996:242, Prilog 9.).


Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

– Ministarstvo pravosuđa (Justitiedepartementet)

Kliknite na poveznicu u nastavku za pregled svih nadležnih tijela povezanih s ovim člankom.
Popis nadležnih tijela

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Nije primjenjivo.

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Ministarstvo pravosuđa može prihvatiti zahtjev za pravnu pomoć podnesen poštom, dostavom ili faksom ili, prema dogovoru, drugim putem.

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Zahtjev se podnosi na švedskom ili engleskom jeziku (vidjeti odjeljke 11.c – d Uredbe o pravnoj pomoći).

Posljednji put ažurirano: 09/11/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.