Právna pomoc

Luksemburg

Sadržaj omogućio
Luksemburg

Vnútroštátneho práva PDF (2031 Kb) fr


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Luksemburg

Pravna pomoć


*obvezan unos

článok 14 ods. 2 prvá zarážka – názvy a adresy príslušných prijímajúcich alebo postupujúcich orgánov

Ministère de la Justice

Sídlo: 13, rue Erasme; L-1468 Luxembourg-Kirchberg

článok 14 ods. 2 druhá zarážka – zemepisné oblasti, v ktorých prijímajúce a postupujúce orgány majú právomoc

Neuplatňuje sa

článok 14 ods. 2 tretia zarážka – dostupné prostriedky, ktorými sú schopné prijímať žiadosti

Žiadosti o právnu pomoc sa prijímajú poštou na poštovej adrese Ministerstva spravodlivosti, L-2934 Luxemburg. V súrnom prípade, ak je nutné urýchlené vybavenie, môže byť žiadosť zaslaná faxom na tieto čísla:

  • (352) 22 52 96 alebo
  • (352) 26 68 48 61

Po podaní žiadosti faxom musí je nutné v čo najkratšej lehote poštou doručiť originál žiadosti o právnu pomoc.

článok 14 ods. 2, štvrtá zarážka – jazyky, ktoré je možné použiť na vyplnenie žiadosti

Žiadosť o právnu pomoc adresovaná Luxembursku musí byť napísaná v jednom z platných úradných jazykov, a to:

  • v luxemburskom jazyku; alebo
  • vo francúzskom jazyku; alebo
  • v nemeckom jazyku.
Posledná aktualizácia: 20/03/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici