Pravna pomoć

Nacionalno zakonodavstvo PDF (79 Kb) de


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Njemačka

Pravna pomoć


*obvezan unos

Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Za izlazne zahtjeve nadležan je okružni sud (Amtsgericht) u okrugu u kojem podnositelj ima domicil (Wohnsitz) ili uobičajeno boravište (gewöhnlicher Aufenthalt). Vlade saveznih pokrajina mogu izdati naloge (Rechtsverordnungen) kojima se jednom okružnom sudu nalaže da obavlja dužnosti zamoljenog suda u područjima nekoliko okružnih sudova. U Sjevernoj Rajni-Vestfaliji okružni sudovi koji imaju sjedište u istom mjestu kao i regionalni sudovi (Landgericht) nadležni su za primanje i slanje zahtjeva fizičkih osoba za prekograničnu pomoć pri podmirivanju sudskih troškova (Prozesskostenhilfe) te za slanje zahtjeva za prekograničnu pomoć u obliku pravnog savjetovanja (Beratungshilfe).

U skladu s člankom 21 stavkom 1. prvom rečenicom Zakona o zahtjevima za uzdržavanje iz stranih država (Auslandsunterhaltgesetz – AUG) tijelo za slanje prekograničnih zahtjeva za pomoć pri podmirivanju sudskih troškova u vezi sa zahtjevima za uzdržavanje jest okružni sud gdje se nalazi sjedište višeg regionalnog suda (Oberlandesgericht) na području čije nadležnosti podnositelj ima uobičajeno boravište.

Kao adresa navodi se poštanski broj i mjesto (Großkundenadresse), ako su dostupni, ili poštanski pretinac (Postfachadresse). Redovna pošta dostavlja se na poštanski broj i mjesto, a u nedostatku toga u poštanski pretinac. Za hitne pošiljke i pakete (uključujući male pakete) navodi se puna adresa.

Ulazne zahtjeve za pomoć pri podmirivanju sudskih troškova razmatra sud koji vodi predmet ili izvršava odluke.

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Dostupna su sljedeća komunikacijska sredstva:

za primanje i slanje: pošta, uključujući privatne kurirske službe, i telefaks;

za neformalnu komunikaciju: telefon i e-pošta (ako je navedena).

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Njemački.

Posljednji put ažurirano: 22/06/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici