Pravna pomoć

Nacionalni su propisi o pravnoj pomoći Zakon 91-647 i Odluka 91-1266.


Članak 14. stavak 2. prva alineja — imena i adrese tijela nadležnih za primanje ili slanje

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle (Ministarstvo pravosuđa, Služba za pristup pravosuđu i potporu žrtvama, Ured za pravnu pomoć)

Službena adresa: 13 Place Vendôme; 75042 Paris CEDEX 01; Francuska

Telefon: +33 1 70 22 74 12

Adresa e-pošte: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

Članak 14. stavak 2. druga alineja — zemljopisna područja nadležnosti tih tijela

Geografske zone pod nadležnošću ministarstva su kontinentalna Francuska, prekomorski departmani (Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Gvajana i Réunion) te Sveti Petar i Mikelon.

Članak 14. stavak 2. treća alineja — raspoloživa sredstva za primanje informacija

Pismena se šalju na sljedeću adresu:

Ministère de la justice, Service de l'Accès au Droit et à la Justice et de l'Aide aux Victimes, Bureau de l'aide juridictionnelle

13 Place Vendôme;

75042 Paris CEDEX 01;

Francuska

Članak 14. stavak 2. četvrta alineja — jezici koji se mogu koristiti pri sastavljanju zahtjeva

Zahtjevi se ispunjavaju isključivo na francuskom jeziku.

Posljednji put ažurirano: 17/02/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.