Rättshjälp

Finska

Sadržaj omogućio
Finska

Nationell Lagstiftning PDF (659 Kb) en


PRONALAŽENJE NADLEŽNIH SUDOVA

Alat za pretraživanje služi za pronalaženje suda/tijela nadležnog za određeni europski pravni instrument. Napominjemo da unatoč nastojanjima da se osigura točnost rezultata, mogu postojati iznimke u pogledu određivanja nadležnosti koje nisu nužno obuhvaćene.

Finska

Pravna pomoć


*obvezan unos

Artikel 14.2 första strecksatsen – namn på och adress till de behöriga mottagande eller översändande myndigheter

Klicka på länken nedan för att se alla behöriga myndigheter för denna artikel.
Lista med behöriga myndigheter

Artikel 14.2 andra strecksatsen – geografiska områden som mottagande eller översändande myndigheters behörighet omfattar

Justitieministeriet och rättshjälpsbyråerna har behörighet för hela Finland.

Artikel 14.2 tredje strecksatsen – möjligheter att ta emot ansökningar

Ansökningarna kan lämnas till den mottagande myndigheten personligen, per post, per fax eller i vissa fall per e-post (fler adressuppgifter finns på http://www.oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html)

Artikel 14.2 fjärde strecksatsen – Språk som kan användas vid ifyllandet av ansökan

Den mottagande myndigheten tar emot ansökningar som är skrivna på finska, svenska eller engelska.

Senaste uppdatering: 23/12/2019

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.
De EU-länder som ansvarar för det nationella innehållet på den här webbplatsen håller på att uppdatera delar av sitt innehåll mot bakgrund av Storbritanniens utträde ur EU. Det kan dock ta ett tag innan vi har uppdaterat alla sidor.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici