Legal aid

National information and online forms concerning Directive 2003/8/EC

General information

Council Directive 2003/8/EC of 27 January 2003 to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes seeks to promote the application of legal aid in cross-border disputes for persons who lack sufficient resources where aid is necessary to secure effective access to justice.

The Directive applies between all Member States of the European Union with the exception of Denmark. Between Denmark and certain Member States the European Agreement on the Transmission of Applications for Legal Aid of 1977 applies.

Transmitting authorities are competent to send applications. Receiving authorities are competent to receive applications.

The directive provides for two standard forms, one for legal aid applications and one for the transmission of legal aid applications.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Directive and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

Commission Decision of 9 November 2004 establishing a form for legal aid applications under Council Directive 2003/8/EC to improve access to justice in cross-border disputes by establishing minimum common rules relating to legal aid for such disputes

Commission Decision of 26 August 2005 establishing a form for the transmission of legal aid applications under Council Directive 2003/8/EC

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 19/02/2019

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Õigusabi - Belgia

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Föderaalne Justiitsministeerium on territoriaalselt pädev kogu Belgia Kuningriigis.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Õigusabibürood ja Föderaalne Justiitsministeerium võtavad vastu posti teel saadetud avaldusi.

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Föderaalne Justiitsministeerium võtab avaldusi vastu hollandi, prantsuse ja saksa keeles. Muudes keeltes esitatud avaldusi vastu ei võeta.

Viimati uuendatud: 07/03/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Õigusabi - Bulgaaria

Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Saav ja edastav asutus on:

Justiitsministeerium (Министерство на правосъдието)

Rahvusvahelise õigusalase koostöö ja Euroopa asjade osakond (Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“)

Tsiviilasjades tehtava koostöö üksus (Отдел „Сътрудничество по гражданско-правни въпроси“)

Aadress: Ul. Slavyanska No 1 (ул. Славянска №1)

Postiindeks: 1040

Linn/omavalitsus: Sofia (Coфия)

Telefon: (+359-2) 92 37 544;

92 37 576

E-posti aadress: civil@justice.government.bg

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Saavad ja edastavad asutused on pädevad kogu Bulgaaria territooriumil.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Õigusabi taotlused tuleb saata justiitsministeeriumile postiga või tuua otse ministeeriumi valvelauda.

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Taotlused ja saatedokumendid peavad olema koostatud bulgaaria keeles või tõlgitud bulgaaria keelde.

Viimati uuendatud: 04/02/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Õigusabi - Tšehhi

Õigusesse ülevõtminePDF(927 Kb)cs

Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Territoriaalne pädevus: Tšehhi Vabariik.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Sidevahendid: post ja faks.

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Taotluse tasuta õigusabi saamiseks võib esitada: tšehhi või inglise keeles

Artikkel 14 lõige 3: Tšehhi Vabariik võtab vastu ka inglise keeles esitatud õigusabi taotlused.

Viimati uuendatud: 06/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Õigusabi - Saksamaa

Siseriiklikud õigusaktidPDF(79 Kb)de


Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Taotlusi on pädev edastama jaoskonnakohus (Amtsgericht), kelle tööpiirkonnas on taotleja alaline elukoht (Wohnsitz) või harilik viibimiskoht (gewöhnlicher Aufenthalt). Liidumaade valitsused võivad määrustega (Rechtsverordnungen) anda mitme jaoskonnakohtu piirkonna taotlusi vastuvõtva kohtu ülesanded ühele jaoskonnakohtule. Nordrhein-Westfaleni liidumaa jaoskonnakohtud, mis asuvad liidumaa esimese astme kohtuga (Landgericht) samas asukohas, on pädevad võtma vastu ja edastama piiriüleseid menetlusabi taotlusi (Prozesskostenhilfe), mille on esitanud füüsilised isikud, ning edastama piiriüleseid tasuta õigusabi taotlusi (Beratungshilfe).

Vastavalt välisriigist elatise sissenõudmist käsitleva seaduse (Auslandsunterhaltgesetz - AUG) paragrahvi 21 lõike 1 esimesele lausele on elatisnõuetega seotud piiriüleste menetlusabi taotluste puhul edastavaks asutuseks jaoskonnakohus, kes on pädev liidumaa ülemkohtu (Oberlandesgericht) tööpiirkonnas, kus asub taotleja harilik viibimiskoht.

Postiaadressiks märgitakse kõigepealt suurkliendiaadress ( Großkundenadresse), mis koosneb postiindeksist ja kohanimest. Kui sellist aadressi ei ole, siis märgitakse postkastiaadress (Postfachadresse), mille võib märkida ka lisaks suurkliendiaadressile. Kirja saatmisel märgitakse suurkliendiaadress ja selle puudumisel postkastiaadress. Kiirsaadetiste ja pakkide (sh pisipakkide) edastamiseks tuleks kasutada ainult täisaadressi.

Menetlusabi taotluste vastuvõtmisega tegeleb kohus, kus asi tuleb arutamisele või kes hakkab otsust täitma.

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Kasutada on võimalik järgmisi sidevahendeid:

vastuvõtmiseks ja saatmiseks: post ja erasektori pakutavad kulleriteenused, samuti faks.

Mitteametlikuks suhtluseks: telefon ja e-post (kui see on antud).

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Saksa keel

Viimati uuendatud: 17/07/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Õigusabi - Eesti

Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 2003/8 on Eesti õigusesse üle võetud Lingil klikates avaneb uus akenriigi õigusabi seadusega.

Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Riigi õigusabi taotluse esitamise tingimused on välja toodud Lingil klikates avaneb uus akenriigi õigusabi seaduse §-s 10.

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Riigi õigusabi taotlus tuleb esitada pädevale maakohtule kirjalikult. Taotluse vorm on kättesaadav Lingil klikates avaneb uus akenJustiitsministeeriumi veebilehel ning igas kohtus ja advokaadibüroos.

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Riigi õigusabi taotlus esitatakse eesti keeles. Taotluse võib esitada ka inglise keeles kui õigusabi taotleb füüsiline isik, kelle elukoht on mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis või kes on mõne muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik või juriidiline isik. Muus keeles kohtule esitatud taotlus tagastatakse.

Viimati uuendatud: 15/08/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Õigusabi - Iirimaa

Siseriiklikud õigusaktidPDF(60 Kb)en


Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Pädeva asutuse nimetus ja aadress:

The Legal Aid Board

Legal Services Support Unit

Quay Street

Cahirciveen

Co Kerry

Irland

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Territoriaalne pädevus: Iirimaa.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Õigusabitaotluse peab saatma postiga.

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Õigusabitaotlus peab olema koostatud inglise keeles.

Lisaks saava asutuse asjaajamiskeeles koostatud taotlustele võib nimetatud ametiasutus vastu võtta ka prantsuse keeles, mis on ühenduse üks ametlik keel, koostatud taotlusi.

Viimati uuendatud: 10/07/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Õigusabi - Kreeka

Siseriiklik õigusPDF(183 Kb)el


Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Kreeka justiits-, läbipaistvuse ja inimõiguste ministeerium
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Tsiviil- ja kriminaalasjades tehtava rahvusvahelise õigusalase koostöö osakond
Tμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις
96 Mesogion Av.
11527 Ateena, Kreeka

Tel: (0030) 210 7767529, (0030) 210 7767322, (0030) 210 7767312
Faks: (0030) 210 7767499
E-post: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, mntolia@justice.gov.gr, kpapanikolaou@justice.gov.gr

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Eespool nimetatud pädeva asutuse kohtualluvusse kuulub kogu Kreeka.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Taotlusi võetakse vastu posti teel. Kiireloomulistel juhtudel võib need saata faksi või e-postiga, tingimusel et taotluse originaal laekub posti teel.

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Taotluse võib täita kreeka või inglise keeles.

Viimati uuendatud: 24/02/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Õigusabi - Hispaania

Õigusesse ülevõtminePDF(80 Kb)es


Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Ei kohaldata

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Sidevahendid: ainult posti teel või isiklikult kohale minnes.

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Taotlus tasuta õigusabi saamiseks tuleb esitada hispaania keeles. Juhul kui tulevikus võib taotluse esitada ka mõnes muus ühenduse ametlikus keeles, teavitatakse sellest komisjoni.

Viimati uuendatud: 12/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Õigusabi - Prantsusmaa

Prantsusmaal on tasuta õigusabi kättesaadavus reguleeritud seadusega 91-647 (Lingil klikates avaneb uus akenLoi 91-647) ja dekreediga 91-1266 (Lingil klikates avaneb uus akenDécret 91-1266).


Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Justiitsministeerium (Ministère de la justice), õigusabile ja kohtusüsteemile juurdepääsu ning ohvirabi talitus (Service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes), menetlusabi büroo (Bureau de l'aide juridictionnelle)

Aadress: 13 Place Vendôme 75042 Paris CEDEX 01 France

Telefon: +33 1 70 22 71 86

E-posti aadress: baj.sadjav-sg@justice.gouv.fr

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Asutustel on territoriaalne pädevus Prantsuse emamaal, ülemeredepartemangudes (Guadeloupe, Martinique, Prantsuse Guajaana ja Réunion) ning Saint-Pierre'is ja Miquelonis.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Posti teel järgmisel aadressil:

Justiitsministeerium (Ministère de la justice), õigusabile ja kohtusüsteemile juurdepääsu ning ohvirabi talitus (Service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes), menetlusabi büroo (Bureau de l'aide juridictionnelle)

13, place Vendôme

75042 Paris CEDEX 01

France

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Taotlused tuleb täita prantsuse keeles.

Viimati uuendatud: 19/02/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Õigusabi - Horvaatia

Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Pädev edastav ja saav asutus on Horvaatia Vabariigis:

Horvaatia Vabariigi Justiitsministeerium (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Tel: +385 1 371 40 00

Faks: +385 1 371 45 07

Veebisait http://www.mprh.hr

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Horvaatia Vabariigis on ainus pädev asutus Horvaatia Vabariigi Justiitsministeerium.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Horvaatia Vabariigis võetakse taotlusi vastu posti teel.

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Kui pool, kelle peamine või alaline elukoht on Euroopa Liidu liikmesriigis, soovib Horvaatia Vabariigi kohtus piiriüleses vaidluses õigusabi, tuleb vajalikud vormid ja dokumendid esitada horvaadi keelde tõlgituna. Kui pool, kelle peamine või alaline elukoht on Horvaatia Vabariigis, soovib Euroopa Liidu muu liikmesriigi kohtus piiriüleses vaidluses õigusabi, tõlgib Justiitsministeerium taotluse vormi ja juurdekuuluvad dokumendid asjaomase Euroopa Liidu liikmesriigi ja pädeva saava asutuse ametlikku keelde või ühte ametlikest keeltest.

Viimati uuendatud: 20/03/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Õigusabi - Itaalia

Õigusabi reguleeritakse presidendi 30. mai 2002. aasta dekreediga nr 115 (õigusnormide konsolideeritud tekst ja kohtukulude maksmise eeskirjad), mille sätted on lisatud siinPDF(256 Kb)it.


Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

JUSTIITSMINISTEERIUM

Dipartimento per gli Affari di Giustizia (justiitsasjade osakond)

Direzione Generale della Giustizia Civile (tsiviilõiguse peadirektoraat)

Ufficio I - affari civili internazionali - (ex Ufficio II)

Via Arenula nº 70

00186 - Roma

Telefon: +39 06 68852633 -2517 – 2480

Faks: +39 06 68897529

E-posti aadress: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Itaalias on ainupädev:

JUSTIITSMINISTEERIUM

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - affari civili internazionali - (ex Ufficio II)

Via Arenula nº 70

00186 - Roma

Telefon: +39 06 68852633 -2517 – 2480

Faks: +39 06 68897529

E-posti aadress: ufficio2.dgcivile.dag@giustizia.it

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Asjaomaste institutsioonidega saab ühendust võtta kolmel viisil:

1) e-posti teel:     Lingil klikates avaneb uus akenufficio2.dggc.dag@giustizia.it;

2) tähtkirjaga järgmisel aadressil:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Ufficio I - affari civili internazionali - (ex Ufficio II)

Via Arenula nº 70

00186 - Roma, Itaalia;

3) faksiga numbril 06 68897529.

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Itaalia, inglise ja prantsuse keel.

Viimati uuendatud: 04/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Õigusabi - Küpros

Õigusesse ülevõtminePDF(73 Kb)el


Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Asutus, mis on pädev edastama selliste isikute taotlusi, kelle alaline elu- või asukoht või harilik viibimiskoht on Küprosel, on justiits- ja avaliku korra ministeerium.

Asutus, mis on pädev saama selliste isikute taotlusi, kelle alaline elu- või asukoht või harilik viibimiskoht on muus liikmesriigis, mitte Küprosel, on justiits- ja avaliku korra ministeerium. Aadress:

Justiits- ja avaliku korra ministeerium (Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως)

Leoforos Athalassas 125, 1461 Nicosia

Telefon: +357 22805950

Faks: +357 22518356

E-post: registry@mjpo.gov.cy

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Kogu Küprose Vabariigi territoorium.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Post, e-post või faks

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Kreeka ja inglise keel

Viimati uuendatud: 18/04/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Õigusabi - Läti

Siseriiklikud õigusaktidPDF(152 Kb)lv


Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Taotlusi saatva ja saava asutuse – õigusabi ameti – geograafiline pädevusala on Läti Vabariik.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Taotlusi pädevale asutusele õigusabi andmise otsustamiseks võib saata posti teel või esitada isiklikult õigusabiametile.

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Vormikohase taotluse täitmiseks võib kasutada läti keelt.

Viimati uuendatud: 05/06/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Õigusabi - Leedu

Siseriiklikud õigusaktidPDF(1016 Kb)lt


Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Leedu Vabariigi Justiitsministeerium kui pädev taotlusi edastav ja saav asutus teostab oma pädevust kogu Leedu Vabariigi territooriumil.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Kõik edastamisviisid on võimalikud (post, faks, elektroonilised sidevahendid).

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Osutame, et õigusabi saamise taotlused ja saavale asutusele esitatud dokumendid, mis tõendavad isiku õigust saada riigi poolt tagatud õigusabi, tuleb tõlkida kas leedu või inglise keelde.

Viimati uuendatud: 19/07/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Õigusabi - Luksemburg

Õigusesse ülevõtminePDF(2031 Kb)fr


Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Ministère de la Justice

Administratiivaadress: 13, rue Erasme; L-1468 Luxembourg-Kirchberg

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Ei kohaldata

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Õigusabitaotlused tuleb saata postiga justiitsministeeriumi postiaadressile L-2934, Luxembourg. Eriolukorra puhul, mis nõuab taotluse kiirendatud menetlemist, võib õigusabi taotluse saata faksiga numbritele

  • (352) 22 52 96 või
  • (352) 26 68 48 61

Faksiga saadetud õigusabi taotluse originaal tuleb justiitsministeeriumile võimalikult kiiresti saata ka postiga.

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Luksemburgile esitatud õigusabitaotluse võib koostada ükskõik millises kohalikus asjaajamiskeeles:

  • luksemburgi keeles või
  • prantsuse keeles või
  • saksa keeles
Viimati uuendatud: 20/03/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Õigusabi - Ungari

Siseriiklikud õigusaktidPDF(134 Kb)hu


Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Õigusabi taotleja võib esitada taotluse pädevale asutusele isiklikult (suuliselt või kirjalikult) või posti teel.

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Õigusabi taotluse võib esitada ungari või inglise keeles.

Viimati uuendatud: 20/07/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Õigusabi - Malta

Direktiiv on üle võetud juriidilise teadaandega (Ordni ta’ l-2005 dwar Emenda fil-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura ĊiviliPDF(48 Kb)en)


Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Territoriaalne pädevus hõlmab nii Malta kui ka Gozo saart.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Teatised võib saata:

- faksi teel (00356 25902859) või

- postiga aadressil:

Ir-Reġistratur tal-Qorti Ċivili

Il-Qorti,

Triq ir-Repubblika,

Il-Belt Valletta,

Malta

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Taotluse võib esitada kas malta või inglise keeles.

Viimati uuendatud: 23/07/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Õigusabi - Holland

Madalmaad on rakendanud EÜ direktiivi olemasoleva tasuta õigusabi seadusega. Seda tehti 19. veebruari 2005. aasta määrusega (Stb. 2005, 90), mis jõustus 2. märtsil 2005. Alates sellest kuupäevast on seaduse uute artiklitega 23a - 23k tagatud tasuta õigusabi Euroopa piiriülestes juhtumites. Loomulikult oli see võimalik juba alates 30 novembrist 2004, mil direktiiv pidi olema üle võetud Madalmaade õigussüsteemi. (inglisePDF(28 Kb)en) (hollandiPDF(211 Kb)nl)


Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Ainult Madalmaadega seotud juhtumite korral piirdub nõukogu territoriaalne pädevus Madalmaade lääneosaga. Kuid piiriüleste ("Euroopa") juhtumite puhul on Haagi nõukogul üleriigiline pädevus.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Taotlusi võib saata faksi või postiga. Haagi nõukogu võtab vastu ka e-postiga saadetud taotlusi (ehkki need on sageli puudulikud).

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Taotluste esitamise keeled on hollandi ja inglise keel. Samuti prantsuse või saksa keeles koostatud taotlusi.

Viimati uuendatud: 21/09/2016

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Õigusabi - Austria

Siseriiklikud õigusaktidPDF(192 Kb)de


Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Asutuste käsutuses olevad sidevahendid taotluste vastuvõtmiseks:

Post ja faks.

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Keeled, milles võib taotlust esitada:

Saksa ja inglise keel.

Viimati uuendatud: 24/07/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Õigusabi - Poola

Siseriiklikud õigusaktidPDF(64 Kb)pl


Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Edastavad asutused on piirkonnakohtud (sądy okręgowe).

Vastuvõtvad asutused:

Justiitsministeerium (Ministry of Justice)
Rahvusvahelise koostöö ja inimõiguste osakond (Department of International Cooperation and Human Rights)

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warsaw

Tel./faks: +48 22 23-90-870 +48 22 628 09 49

E-post: dwmpc@ms.gov.pl

Ka kohalikud kohtud (sądy rejonowe) ja piirkonnakohtud on vastuvõtvad asutused.

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Edastavate asutuste territoriaalne pädevus:

tasuta õigusabi taotlus, mis tuleb edastada teisele liikmesriigile, tuleb esitada sellele piirkonnakohtule, mille tööpiirkonnas asub taotleja alaline elukoht või harilik viibimiskoht.

Vastuvõtvate asutuste territoriaalne pädevus:

17. detsembri 2004. aasta seaduse (mis käsitleb õigust tasuta õigusabile tsiviilkohtumenetlustes Euroopa Liidu liikmesriikides) (Ametlik Teataja 2005, nr 10, 67) artikli 8 lõike 1 järgi võib taotluse esitada otse kohtule, kes on pädev taotlust läbi vaatama (s.t kohtule, kus toimub asja sisuline arutamine või kus hakatakse seda tegema), või kui taotlus puudutab tasuta õigusabi täitemenetluses, siis kohalikule kohtule, kelle tööpiirkonnas asub täitmise koht.

Kõigi nende tasuta õigusabi taotluste puhul, mille esitavad Poola kohtutele taotlejad, kelle alaline elukoht või harilik viibimiskoht on muus ELi liikmesriigis, on vastuvõtva asutuse territoriaalne pädevus justiitsministeeriumil.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Taotluste vastuvõtmise viisid.

Taotluse võib esitada otse edastavale asutusele või posti teel.

Taotluse võib esitada otse vastuvõtvale asutusele või posti teel.

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Edastavad asutused: taotlus tuleb koostada poola keeles ja selles ühenduse institutsioonide ametlikus keeles, mida aktsepteerib ELi liikmesriik, kuhu taotlus edastatakse.

Vastuvõtvad asutused: taotlus tuleb koostada poola või inglise keeles.

Muud ühenduse institutsioonide ametlikud keeled peale poola keele, mida Poola vastuvõtvad asutused aktsepteerivad: inglise keel.

Viimati uuendatud: 13/06/2019

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Õigusabi - Portugal

Klõpsake siia, et saada 29. juuli 2004. aasta seaduse nr 34/2004PDF(240 Kb)pt ja 17. märtsi 2005. aasta dekreet-seaduse nr 71/2005PDF(240 Kb)pt koopia (mõlemad on portugali keeles).


Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Taotluse võib esitada isiklikult või saata faksi või postiga.

Taotlus on võimalik esitada ka elektrooniliselt – selleks tuleb täita veebivorm.

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Isikud, kelle alaline elukoht on mõnes muus ELi liikmesriigis, kuid kes taotlevad õigusabi asjas, milles on pädevad Portugali kohtud, võivad esitada oma taotluse portugali või inglise keeles.

Viimati uuendatud: 29/12/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Õigusabi - Rumeenia

- Tsiviilkohtumenetluse seadustiku (seadus nr 134/2010) artiklid 90 ja 91

- Valitsuse erakorraline määrus nr 51/2008 riigi õigusabi kohta, mis kiideti koos muudatustega heaks seadusega nr 193/2008, selle muudetud kujul

- Valitsuse erakorralise määruse nr 80/2013 (kohtudokumentide riigilõivu kohta) artiklid 42–44

- Seadus nr 51/1995 advokaatide kutseala korralduse ja sellel kutsealal tegutsemise kohta, selle muudetud kujul


Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Rumeenia edastav asutus on

justiitsministeeriumi rahvusvahelise õiguse ja õiguskoostöö osakond (Ministerul Justiţiei, Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară)

tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava rahvusvahelise õigusalase koostöö talitus (Serviciul Cooperare judiciară internaţională în materie civilă şi comercială)

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bukarest 050741

Tel: + 40372041077, faks: + 40372041079, faks: + 40372041084, e-post: ddit@just.ro

Rumeenia saav asutus on

kas justiitsministeeriumi

rahvusvahelise õiguse ja õiguskoostöö osakond

tsiviil- ja kaubandusasjades tehtava rahvusvahelise õigusalase koostöö talitus

Str. Apolodor 17, Sector 5, Bukarest 050741

Tel: + 40372041077, faks: + 40372041079, faks: + +40372041084, e-post: ddit@just.ro

või asjaomase territoriaalse/materiaalse pädevusega Rumeenia kohus

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Taotlused tuleb saata posti teel.

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Taotlus ja tõendavad dokumendid tuleb tõlkida rumeenia keelde ning selles keeles esitada.

Viimati uuendatud: 22/02/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Õigusabi - Sloveenia

Lingil klikates avaneb uus akenZakon o brezplačni pravni pomoči (tasuta õigusabi seadus)


Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Sloveenia saav ja edastav asutus on:

Ministrstvo za pravosodje (justiitsministeerium)

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Telefon: (+386) 1 369 53 42

Faks: (+386) 1 369 57 83

E-posti aadress: gp.mp@gov.si

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Territoriaalne pädevus:

justiitsministeeriumil on pädevus Sloveenia Vabariigi territooriumil.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Vahendid, mille abil asutus taotlusi vastu võtab:

õigusabi taotlused tuleb saata postiga.

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks: sloveeni keel.

Viimati uuendatud: 04/07/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Õigusabi - Slovakkia

Riiklik õigusakt: õigusabi seadus

Seadus nr 327/2005PDF(328 Kb)sk õigusabi osutamise kohta. Selle seadusega, mis jõustus 1. jaanuaril 2006, võttis Slovaki Vabariik oma siseriiklikku õigusesse üle õigusabi direktiivi.


Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Taotlus tuleb esitada või saata õigusabi keskuse sellele talitusele, kes teenindab taotluse esitaja alalise või ajutise elukoha piirkonda.

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Õigusabi keskus on pädev Slovaki Vabariigi territooriumil.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Sidevahendid:

  • taotluse võib esitada isiklikult mõnele keskuse talitusele;
  • taotluse võib saata postiettevõtja teenust kasutades keskuse mõne talituse aadressil.

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Keel, mida võib kasutada taotluse täitmiseks: slovaki keel.

Viimati uuendatud: 07/11/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Õigusabi - Soome

Õigusesse ülevõtminePDF(659 Kb)en


Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Justiitsministeeriumi ja õigusabibüroode territoriaalne pädevus hõlmab kogu Soome territooriumi.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Taotlused võib tuua otse saavasse asutusse, saata postiga, faksiga või teatud tingimustel ka elektronpostiga (täiendavat teavet saab veebilehelt Lingil klikates avaneb uus akenhttp://www.oikeus.fi/oikeusapu/fi/index.html

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Saavad asutused võtavad vastu soome-, rootsi- ja ingliskeelseid taotlusi.

Viimati uuendatud: 20/07/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.

Õigusabi - Rootsi

Nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta direktiiv 2003/8/EÜ, millega parandatakse õiguskaitse kättesaadavust piiriüleste vaidluste korral, kehtestades sellistes vaidlustes antava tasuta õigusabi kohta ühised miinimumeeskirjad.

Käesolevaga edastatakse kõnealuse õigusakti artikli 14 lõike 4 ja artikli 21 lõike 1 kohane teave.

Õigusakt on üle võetud järgmiste siseriiklike õigusnormidegaPDF(1693 Kb)sv:

vt vastavustabel 1. lisas ning seadusandlikud tekstid 2. ja 3. lisas. Õigusnormid jõustusid 1. novembril 2004.

Lisaks täidab Rootsi talle direktiivist tulenevaid kohustusi õigusabi seadusega (rättshjälpslagen, 1996:1619, 4. lisa) ja õigusabi määrusega (rättshjälpsförordningen, 1997:404, 5. lisa); kohtumenetluse seadustiku (rättegångsbalken, 6. lisa) 5. peatüki paragrahvidega 6 ja 8, 33. peatüki paragrahviga 9 ja 36. peatüki paragrahviga 24; halduskohtumenetlusseaduse (förvaltningsprocesslagen, 1971:291, 7. lisa) paragrahvidega 26, 50 ja 52; haldusmenetluse seaduse (förvaltningslagen, 1986:223, 8. lisa) paragrahviga 8 ning kohtute seaduse (lagen om domstolsärenden, 1996:242, 9. lisa) paragrahviga 48.


Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

- Justiitsministeerium (Justitiedepartementet)

Klõpsake allpool esitatud lingil, et näha kõiki selle artikliga seotud pädevaid asutusi.
Pädevate asutuste nimekiri

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Ei kohaldata.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Justiitsministeerium saab vastu võtta õigusabi taotluse, mis on saadetud posti teel, kulleriga või faksiga või konkreetsel juhul eraldi kokku lepitud viisil.

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Taotluse võib esitada rootsi või inglise keeles (vt õigusabi määruse paragrahvid 11c–11d).

Viimati uuendatud: 17/03/2017

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.