Õigusabi

Horvaatia

Sisu koostaja:
Horvaatia

PÄDEVATE KOHTUTE LEIDMINE

Allpool olev otsinguvahend aitab Teil leida kohtu(d)/asutuse(d), mis on pädev(ad) konkreetse Euroopa õigusliku vahendi osas. Pange tähele, et kuigi tulemuste täpsust on püütud igakülgselt tagada, võib määratud pädevuste puhul siiski esineda ebatäpsusi.

Horvaatia

Õigusabi


*kohustuslikud andmed

Artikli 14 lõike 2 esimene taane – Pädevate saavate või edastavate asutuste nimed ja aadressid

Pädev edastav ja saav asutus on Horvaatia Vabariigis:

Horvaatia Vabariigi Justiitsministeerium (Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

Tel: +385 1 371 40 00

Faks: +385 1 371 45 07

Veebisait http://www.mprh.hr

Artikli 14 lõike 2 teine taane – Saavate ja edastavate asutuste territoriaalne pädevus

Horvaatia Vabariigis on ainus pädev asutus Horvaatia Vabariigi Justiitsministeerium.

Artikli 14 lõike 2 kolmas taane – Sidevahendid, mille abil taotlusi vastu võetakse

Horvaatia Vabariigis võetakse taotlusi vastu posti teel.

Artikli 14 lõike 2 neljas taane – Keeled, mida võib kasutada taotluse täitmiseks

Kui pool, kelle peamine või alaline elukoht on Euroopa Liidu liikmesriigis, soovib Horvaatia Vabariigi kohtus piiriüleses vaidluses õigusabi, tuleb vajalikud vormid ja dokumendid esitada horvaadi keelde tõlgituna. Kui pool, kelle peamine või alaline elukoht on Horvaatia Vabariigis, soovib Euroopa Liidu muu liikmesriigi kohtus piiriüleses vaidluses õigusabi, tõlgib Justiitsministeerium taotluse vormi ja juurdekuuluvad dokumendid asjaomase Euroopa Liidu liikmesriigi ja pädeva saava asutuse ametlikku keelde või ühte ametlikest keeltest.

Viimati uuendatud: 20/03/2018

Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

Tagasiside

Kasutage allpool esitatud vormi oma märkuste ja tagasiside esitamiseks meie uue veebisaidi kohta