Νομική συνδρομή

Οδηγία 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, για βελτίωση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών μέσω της θέσπισης στοιχειωδών κοινών κανόνων σχετικά με το ευεργέτημα πενίας στις διαφορές αυτές.

Η παρούσα κοινοποίηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 4 και το άρθρο 21 παράγραφος 1 της προαναφερόμενης νομικής πράξης.

Η πράξη έχει ενσωματωθεί στο σουηδικό δίκαιο μέσω των ακόλουθων εθνικών διατάξεων PDF (1693 Kb) sv:

Βλ. τον πίνακα αντιστοιχίας στο παράρτημα 1 και το νομοθετικό κείμενο στα παραρτήματα 2 και 3. Οι διατάξεις τέθηκαν σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2004.

Επιπλέον, η Σουηδία εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία μέσω των διατάξεων του νόμου περί νομικής συνδρομής (rättshjälpslagen, 1996:1619, παράρτημα 4) και του διατάγματος περί νομικής συνδρομής (rättshjälpsförordningen, 1997:404, παράρτημα 5) του κεφαλαίου 5 τμήματα 6 και 8, του κεφαλαίου 33 τμήμα 9 και του κεφαλαίου 36 τμήμα 24 του κώδικα δικαστικής διαδικασίας (rättegångsbalken, παράρτημα 6) τμήματα 26, 50 και 52 του νόμου περί διοικητικής δικαστικής διαδικασίας (förvaltningsprocesslagen, 1971:291, παράρτημα 7) τμήμα 8 του νόμου περί διοικητικής δικαστικής διαδικασίας (förvaltningslagen, 1986:223, παράρτημα 8) και τμήμα 48 του νόμου περί δικαστικών θεμάτων (lagen om domstolsärenden, 1996:242, παράρτημα 9).


ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΑΡΜΌΔΙΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΊΩΝ

Το παρακάτω εργαλείο αναζήτησης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα δικαστήρια ή τις αρχές με αρμοδιότητα για συγκεκριμένη ευρωπαϊκή νομική πράξη. Σημείωση: παρότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των αποτελεσμάτων, ενδέχεται, να μην καλύπτονται ορισμένες περιπτώσεις καθορισμού αρμοδιοτήτων.

Σουηδία

Νομική συνδρομή


*υποχρεωτικά στοιχεία

Άρθρο 14 παράγραφος 2 πρώτη περίπτωση - Ονόματα και διευθύνσεις των αρμόδιων παραλαμβανουσών ή διαβιβαζουσών αρχών

Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση σουηδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.

- Υπουργείο Δικαιοσύνης (Justitiedepartementet)

Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε όλες τις αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο αυτό.
Κατάλογος αρμόδιων αρχών

Άρθρο 14 παράγραφος 2 δεύτερη περίπτωση - Περιοχές στις οποίες οι παραλαμβάνουσες ή διαβιβάζουσες αρχές έχουν δικαιοδοσία

Άνευ αντικειμένου.

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τρίτη περίπτωση – Διαθέσιμα μέσα παραλαβής αιτήσεων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης μπορεί να δεχθεί αιτήσεις για νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας) οι οποίες υποβάλλονται ταχυδρομικώς, με εταιρεία ταχυμεταφοράς ή με φαξ, ή, κατόπιν συμφωνίας σε μεμονωμένες περιπτώσεις, με κάθε μέσο που συμφωνήθηκε.

Άρθρο 14 παράγραφος 2 τέταρτη περίπτωση - Γλώσσες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση της αίτησης

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί στα σουηδικά ή τα αγγλικά (βλ. άρθρο 11 στοιχεία γ-δ του διατάγματος περί νομικής συνδρομής).

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/11/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.

Σχόλια

Χρησιμοποιήστε το παρακάτω δελτίο για να διατυπώσετε τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας για τον νέο μας ιστότοπο