Právní pomoc

Německo

Obsah zajišťuje
Německo

Ustanovení čl. 14 odst. 2 první odrážka – Jména a adresy příslušných přijímajících a předávajících orgánů

Pro odesílané žádosti je příslušný okresní soud (Amtsgericht), v jehož obvodu měl navrhovatel bydliště nebo obvyklý pobyt. Zemské vlády mohou nařízením přidělit úkoly dožádaného soudu určitému okresnímu soudu pro obvody několika okresních soudů. Pro přijímání a zasílání žádostí fyzických osob o příspěvek na náklady řízení v přeshraničních sporech a pro zasílání žádostí o právní poradenství v přeshraničních sporech jsou ve Spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko příslušné okresní soudy (Amtsgerichte) se sídlem v místě zemského soudu.

Odesílajícím subjektem žádosti o příspěvek na náklady řízení v přeshraničních sporech ve věcech vyživovacích povinností bude podle § 21 odst. 1 první věty zákona o uplatňování nároků na výživné ve styku se zahraničními státy (Auslandsunterhaltsgesetz) okresní soud, který je příslušný pro obvod vrchního soudu, v němž má žadatel obvyklý pobyt.

Jako poštovní adresa – pokud je k dispozici – je nejprve uvedena adresa velkého zákazníka pošty a potom případně ještě poštovní schránka. Pro korespondenci je třeba přednostně použít adresu velkého zákazníka pošty, jinak poštovní schránku. Pro spěšné zásilky a balíkovou službu (včetně balíčků) je třeba použít domovskou adresu.

Pro příchozí žádosti o příspěvek na náklady řízení v přeshraničních sporech bude příslušný soud, který projednává danou věc nebo nařizuje výkon rozhodnutí.

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Ustanovení čl. 14 odst. 2 třetí odrážka – Prostředky, kterými tyto orgány přijímají žádosti

K dispozici jsou následující způsoby komunikace:

pro příjem a odesílání: pošta a soukromá doručovatelská služba, fax.

pro jinou komunikaci: telefon a e-mail, pokud byla uvedena elektronická adresa.

Ustanovení čl. 14 odst. 2 čtvrtá odrážka – Jazyky, ve kterých mohou být žádosti podány

němčina

Poslední aktualizace: 17/07/2018

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.