Правна помощ

Директива 2003/8/ЕО на Съвета от 27 януари 2003 г. за подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове.

Настоящото уведомление е извършено в изпълнение на член 14, параграф 4 и член 21, параграф 1 от горепосочения акт.

Директивата е транспонирана чрез следните национални разпоредби PDF (1693 Kb) sv:

вж. таблицата на съответствието в приложение 1 и законодателните текстове в приложения 2 и 3. Разпоредбите са в сила от 1 ноември 2004 г.

Освен това Швеция изпълнява задълженията си съгласно Директивата чрез разпоредбите на Закона за правната помощ (rättshjälpslagen, 1996:1619, приложение 4) и Наредбата за правната помощ (rättshjälpsförordningen, 1997:404, приложение 5); глава 5, член 6 и член 8, глава 33, член 9 и глава 36, член 24 от Процесуалния кодекс (rättegångsbalken, приложение 6); членове 26, 50 и 52 от Административнопроцесуалния закон (förvaltningsprocesslagen, 1971:291, приложение 7); член 8 от Закона за идминистрацията (förvaltningslagen, 1986:223, приложение 8); и член 48 от Закона за съдебните дела (lagen om domstolsärenden, 1996:242, приложение 9).


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

- Министерство на правосъдието (Justitiedepartementet)

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Не се прилага.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Министерството на правосъдието може да приемe молба за правна помощ, която е изпратена по пощата, по куриер или по факс или, вследствие на споразумение по конкретен случай — чрез всички договорени средства.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Молбата трябва да бъде изготвена на шведски или на английски език (вж. раздели 11c — d от Наредбата за правната помощ).

Последна актуализация: 09/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.