Правна помощ

Тук можете да намерите за копие на Закон № 34/2004 PDF (240 Kb) pt от 29 юли 2004 г. и Наредба-закон № 71/2005 PDF (240 Kb) pt от 17 март 2005 г. (и двата акта са на португалски език).


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Молбите могат да се подават лично или да се изпращат по факс или по пощата.

Възможно е също молбата да бъде подадена по електронен път чрез попълване на онлайн формуляр.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Лицата, които пребивават в друга държава — членка на ЕС, но търсят правна помощ по дело, за което компетентни са португалските съдилища, могат да изпращат молбите си на португалски или английски език.

Последна актуализация: 25/02/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.