Правна помощ

Литва

Съдържание, предоставено от
Литва

Национално законодателство PDF (1016 Kb) lt


ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Литва

Правна помощ


*задължително поле

Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Обезпечената от държавата Служба за правна помощ, в ролята си на компетентен орган за получаване и предаване, упражнява компетентността си на територията на Република Литва.

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Позволени са всички методи (по пощата, факс, електронни средства за комуникация).

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Следва да се отбележи, че молбите за получаване на правна помощ и документите, атестиращи правото на лицето да получи обезпечена от държавата правна помощ, които се подават до получаващата институция, трябва да са преведени на литовски или английски.

Последна актуализация: 03/02/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.
Държавите от ЕС, отговарящи за съдържанието на националните страници, са в процес на актуализация на част от съдържанието на този уебсайт предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Ако на уебсайта има съдържание, което все още не отразява оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, това не е умишлено и ще бъде коригирано в бъдеще.

Коментари

Използвайте формуляра по-долу, за да споделите вашите коментари и мнения за нашия нов уебсайт