Правна помощ

Директива 2003/8/ЕО на Съвета е транспонирана в естонското законодателство със Закона за държавната правна помощ, който е в сила от 1 март 2005 г.


Член 14, параграф 2, първо тире — Наименования и адреси на компетентните получаващи и предаващи органи

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 14, параграф 2, второ тире - Териториален обхват на компетентността на компетентните получаващи и предаващи органи

Условията за подаване на молба за държавна правна помощ са установени в член 10 от Закона за държавната правна помощ.

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 14, параграф 2, трето тире - Начин за осъществяване на комуникация за приемане на молбите

Молбите за правна помощ трябва да бъдат подадени в писмен вид пред компетентния окръжен съд (maakohus). Формулярът е наличен на уебсайта на Министерството на правосъдието, както и във всеки съд и правна кантора.

Член 14, параграф 2, четвърто тире - Езици, на които може да се състави молбата

Молбите за правна помощ трябва да бъдат подадени на естонски език. Те могат да бъдат подадени и на английски език, ако за правна помощ кандидатства физическо лице, пребиваващо в друга държава — членка на Европейския съюз, или гражданин или юридическо лице от друга държава — членка на Европейския съюз. Молби, подадени до съда на друг език, се връщат на молителя.

Последна актуализация: 03/09/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.